Veri Koruma Beyanı

Veri Koruma Beyanı

 

1. Giriş

 

Aşağıda bulunan bilgilerle "ilgili kişi" olarak kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi ve veri koruma yasalarındaki haklarınız konusunda size bir özet sunmak istiyoruz. İnternet sayfalarımızın prensipte kişisel verilerin girişi olmadan bir kullanılması mümkündür.

Bununla beraber internet sayfamız üzerinden şirketimizin özel servislerinden yararlanmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz için bir işlem gerekli olabilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiğinde ve böyle bir işlem için yasal bir temel bulunmuyorsa, genel olarak sizden bir onay almak durumundayız.

Örneğin adınız, adresiniz veya e-posta adresiniz gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) ile uyumlu şekilde ve "Sita Bauelemente GmbH" için geçerli ulusal veri koruma hükümlerine uyarak gerçekleşir. Bu Veri Koruma Beyanı aracılığı ile tarafımızdan derlenen, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin kapsam ve amacı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Verilerin işlenmesinden sorumlu kişiler olarak ve bu internet sayfası üzerinden işlenen kişisel veriler için mümkün mertebede açıksız bir korumayı sağlama almak maksadı ile, çok sayıda teknik ve örgütsel tedbirler uygulamış bulunmaktayız. Buna rağmen esas itibariyle internet bazındaki veri aktarımları, mutlak bir korumanın sağlanamayacağı bir tarzda güvenlik açıklarına sahip olabilmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizi alternatif yollardan da, örneğin telefonla veya postayla bize iletmeniz olanağından yararlanabilirsiniz.

 

2. Sorumlu kişi

 

DS-GVO kapsamında sorumlu kişi:

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Almanya
Telefon: 025228340-0
Telefax: 025228340-100
E-Posta: info@sita-baulemente.de
Sorumlu Merkezin Müdürü: Thomas Kleinegees, Martin Gelsen

 

3. Veri koruma görevlisi

 

Veri koruma görevlisine bu yollardan ulaşabilirsiniz:

Jannik Wallbaum
Telefon: 05221 85496-90
Telefax: 05221 85496-99
E-Posta: datenschutz-sita-bauelemente@audatis.de

Veri koruması ile ilgili tüm sorularınız ve önerileriniz için her zaman veri koruma görevlimize danışabilirsiniz.

 

4. Kavram tanımları

 

Veri Koruma Beyanı, Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) yürürlüğe alınırken Avrupa yönerge ve kararname makamı tarafından kullanılmış olan genel kavramlara dayanmaktadır. Veri Koruma Beyanımızın hem kamuoyu, hem de müşteri ve iş ortaklarımız için kolay okunabilir ve anlaşılır olması amaçlanmıştır. Bunu sağlamak için kullanılan kavramları en baştan açıklamak istiyoruz.

Bu Veri Koruma Beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki kavramları kullanacağız:

 

a. Kişisel veriler

 

Kişisel veriler, kimliği tanımlanmış olan veya tanımlanabilen gerçek bir kişiyle ilgili tüm bilgilerdir. Kimliği tanımlanabilir deyimi ile bir isim gibi bir tanıtıcıya, bir tanıtım numarasına, konum verilerine, bir çevrimiçi tanıtıcıya veya fiziksel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğin bir ifadesini oluşturan bir veya birden fazla belirli özelliğe, dolaylı veya dolaysız olarak, bilhassa atama yoluyla tanımlanabilen gerçek bir kişi kabul edilmektedir.

 

b. İlgili kişi

 

İlgili kişi, veri işleme sorumlumuz (şirketimiz) tarafından kişisel verileri işlenen ve tanımlanmış olan ya da tanımlanabilen her gerçek kişidir.

 

c. İşleme

 

İşleme; kişisel verilerle bağlantılı olarak derleme, kayıt, örgütlendirme, düzenleme, belleğe alma, uyarlama veya değişiklik, okuma, sorgulama, kullanım; aktarım, dağıtım veya başka şekillerde sağlama yoluyla açıklama, düzeltme veya bağlantı oluşturma, sınırlandırma, silme veya yok etme gibi otomatikleştirilmiş yöntemler kullanılarak veya kullanmadan yapılan her işlemdir veya bu türden her işlem dizisidir.

 

d. İşlemenin sınırlandırılması

 

İşlemenin sınırlandırılması, kayıtlı kişisel verilerin gelecekte işlenmesinin sınırlandırılması amacıyla işaretlenmesidir.

 

e. Profil oluşturma

 

Profil oluşturma kişisel verilerin her türden otomatize biçimde işlenmesi olup, gerçek bir kişiye ilişkin olarak belirli kişisel yönleri değerlendirmek ve bu gerçek kişiye yönelik olarak özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel tercihler, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, ikamet yeri veya yer değişikliği bakımlarından analiz edilmesinden ya da tahmin etmek için bu kişisel verilerin kullanılmasından oluşmaktadır.

 

f. Takma adlı veri

 

Takma adlı veri, ek bilgilere başvurulmaksızın kişisel verilerin artık belirli bir ilgili kişiye atanamayacağı bir şekilde, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanmasıyla birlikte kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye atanmamasını sağlayan teknik ve örgütsel tedbirlere tabi olması koşuluyla kişisel verilerin işlenmesidir.

 

g. İşlem yapan kişi

 

İşlem yapan kişi, kişisel verileri sorumlu kişinin adına işleyen gerçek ya da tüzel bir kişi, resmi makam, kurum veya başka bir kuruluştur.

 

h. Alıcı

 

Alıcı, üçüncü bir kişi olup olmamasına bağlı kalmaksızın kişisel verilerin açıklandığı gerçek ya da tüzel bir kişi, resmi makam, kurum veya başka bir kuruluştur. Ne var ki, Birlik hukuku ya da üye devletlerin hukuku gereğince belirli bir tahkikat görevi çerçevesinde muhtemelen kişisel verileri alan resmi makamlar bir alıcı sayılmamaktadır.

 

i. Üçüncü kişi

 

Üçüncü kişi; sorumlu kişinin veya işlem yapan kişinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili olan kişiler, ilgili kişi, sorumlu kişi ve işlem yapan kişi hariç olmak üzere gerçek ya da tüzel bir kişi, resmi makam, kurum veya başka bir kuruluştur.

 

j. Onay

 

Onay, ilgili kişinin kendisine dair kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini bildirdiği bir beyan ya da başka kesin onaylayıcı eylemi şeklinde, ilgili kişi tarafından belirli bir durum için bilgilendirilmiş olarak ve açıkça verilen onama bildirimidir.

 

5. İşlemenin yasal dayanağı

 

DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, a şıkkı şirketimizde, belirli bir veri işleme amacı için bir onay aldığımız işleme hareketlerine yönelik yasal dayanak olarak işlev görmektedir.

Örneğin bir mal teslimatı veya böyle bir hizmetin ya da karşılığın temin edilmesi için gerekli olan işleme hareketlerinde söz konusu olduğu üzere, anlaşma tarafı bulunduğunuz bir anlaşmanın yerine getirilmesine yönelik kişisel verilerin işlenmesi gerekmesi halinde bu veri işleme DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, b şıkkına dayanır. Aynı durum, sözgelimi ürünlerimizin veya hizmetlerimizin başvurusu hallerinde ön anlaşma işlemlerinin yürütülmesi için gereken işleme hareketleri için geçerlidir.

Şirketimiz örneğin, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerde bir işlemeyi zaruri kılan yasal bir yükümlülüğe tabi olduğunda bu veri işleme DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, b şıkkını esas alır.

Ender durumlarda ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilmektedir. Bu durum örneğin, bir ziyaretçinin işletmemizde yaralanması ve bundan dolayı adını, yaşını, hastalık sigortası verilerini ya da diğer hayati bilgilerini bir doktora, hastaneye veya başka üçüncü kişilere iletmesinin zorunlu olabileceği hallerde söz konusudur. İşleme bu durumda DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, d şıkkına dayanmaktadır.

Nihayet işleme hareketleri DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, f şıkkına dayanabilmektedir. İlgili kişinin menfaatleri, medeni hakları ve özgürlüklerinin aşılmaması şartıyla şirketimizin ya da üçüncü bir kişinin haklı bir menfaatinin korunması için bir veri işlemeye gerek görüldüğü zaman, daha önce anılan yasal dayanakların hiç biri tarafından kapsanmayan işleme hareketleri bu yasal dayanağı esas almaktadır. Özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından bilhassa anılmalarından dolayı bu gibi işleme hareketlerine izin verilmiştir. Bu açıdan yasa koyucu, şirketimizin bir müşterisi olmanız halinde haklı bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü bildirmiştir (DS-GVO Tüzüğünün 47. önerge, 2. cümlesi).

 

6 Teknik

 

6.1 SSL/TLS kriptolama

 

Bu sayfa, veri işleme güvenliğinin sağlanması ve örneğin işletici olarak tarafınızdan siparişler, oturum açma verileri veya iletişim istekleri gibi gönderilmiş olan gizli içeriklerin aktarımının korunması için bir SSL ya da TLS kriptolama kullanmaktadır. Kriptolanmış bir bağlantıyı tarayıcınızın adres satırında bir "http://" yerine bir "https://" bulunmasından ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS kriptolama etkin olduğu zaman, bize aktardığınız veriler üçüncü kişiler tarafından okunamamaktadır.

 

6.2 İnternet sayfası ziyareti sırasında veri kaydı

 

Web sitemizin yalnızca bilgi amaçlı kullanımı durumunda, diğer bir deyimle kayıt olmadığınız ya da başka şekillerde bilgi aktarmadığınız zaman sadece tarayıcınızın sunucularımıza ilettiği verileri derliyoruz (bunlara "sunucu günlük dosyaları" denilir). İnternet sayfamız tarafınızdan veya otomatize bir sistemden gelen her çağrıda bir dizi genel veri ve bilgi kaydeder. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun günlük dosyasında belleğe alınır. Bu dosyada;

 

1. kullanılan tarayıcı tipleri ve sürümleri,

2. erişen sistemin kullandığı işletim sistemi,

3. erişen bir sistemin internet sayfamıza geldiği internet sayfası (başvuran diye adlandırılır),

4. erişen bir sistem üzerinden internet sayfamızda kontrol edilen alt web sayfaları,

5. internet sayfasına erişimin tarihi ve saati,

6. bir internet protokol adresi (IP adresi),

7. erişen sistemin internet hizmet sağlayıcısı kaydedilebilir.

Bu genel verilerin ve bilgilerin kullanılması sırasında kişisel bilgileri toplamamaktayız. Bu bilgiler daha ziyade;

 

1. internet sayfamızın içeriklerini doğru şekilde göndermek,

2. internet sayfamızın içeriklerini ve reklamlarını optimize etmek,

3. IT sistemlerimizin ve internet sayfamızın tekniğinin sürekli işlerliğini sağlamak ve

4. bir siber saldırı durumunda yasal takibat yapan makamlara takibat için gerekli bilgileri sunmak için zorunlu olmaktadır.

Derlenen bu verilerle bilgiler dolayısı ile bir yandan istatistik ve ayrıca şirketimizdeki veri korumasıyla veri güvenliğini artırmak amacıyla, sonuçta tarafımızdan işlenen kişisel veriler için optimum bir koruma seviyesini sağlama almak için değerlendirilmektedir. Sunucu günlük dosyalarının verileri, ilgili kişinin bildirmiş olduğu tüm kişisel verilerden ayrı olarak belleğe alınmaktadır.

DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, 1. bendi, f şıkkı ile veri işlemeye ait yasal dayanak teşkil edilmektedir. Haklı menfaatimiz yukarıda listelenen veri derleme amaçlarından kaynaklanmaktadır.

 

7 Çerezler

 

7.1 Çerezlerle ilgili genel konular

 

İnternet sayfamızda çerez kullanmaktayız. Bunlar, sayfamızı ziyaret ettiğiniz zaman tarayıcınızın otomatik olarak oluşturduğu ve IT sisteminizde (dizüstü, tablet, akıllı telefon v.b.) belleğe alınan küçük dosyalardır. Çerezler, uç cihazınızda hasara yol açmaz ve virüs, truva atı ya da diğer zararlı yazılımları içermez.

Çerezde, özel olarak kullanılan uç cihazla bağlantılı olarak oluşan bilgiler kaydedilir. Fakat bu husus doğrudan kimliğinize dair bilgiler aldığımız anlamına gelmemektedir. Çerezlerin kullanımı bir yandan sunumumuzdan yararlanmanızı daha rahat hale getirmek için işlev görür. Böylelikle web sitemizin ayrı sayfalarını ziyaret ettiğinizi anlamak için oturum çerezleri kullanmaktayız. Bunlar sayfamızdan çıktıktan sonra otomatik olarak silinir.

Bunun haricinde kullanıcı için kolaylığın optimizasyonu için, belirli bir süre boyunca uç cihazınızda belleğe alınan geçici çerezleri de kullanıyoruz. Hizmetlerimizden yararlanmak için sayfamızı yeniden ziyaret ettiğinizde, daha önceden geldiğiniz ve hangi girdilerle ayarları yaptığınız, bunları tekrar girmek zorunda kalmamanız için otomatik olarak algılanır. Diğer yandan çerezleri, web sitemizin kullanımını istatistik olarak kaydetmek için ve adınıza sunumumuzun optimizasyonu amacıyla değerlendirmek için kullanıyoruz. Bu çerezler sayesinde sayfamızın yeniden bir ziyareti sırasında daha önce gelmiş olduğunuzu otomatik olarak algılayabiliriz. Bu çerezler tanımlı bir süreden sonra otomatik olarak silinmektedir.

Çerezler tarafından işlenen veriler; DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, 1. bendi, f şıkkı gereğince bizim ve üçüncü kişilerin haklı menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak belirtilen amaçlar için gerekli olmaktadır.

Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ne var ki, bilgisayarınızda çerezlerin kaydedilmemesi için veya yeni bir çerez oluşturulmadan önce her zaman bir uyarının görünmesi için tarayıcınızı yapılandırabilirsiniz. Fakat çerezlerin tamamen devreden çıkarılması sonucunda web sitemizin tüm işlevlerinden yararlanamamanız mümkündür.

 

8 İnternet sayfamızın içerikleri

 

8.1 İletişim kurma / iletişim formu

 

Bizimle iletişim kurma çerçevesinde (örn. iletişim formu, Baufragen.de sohbeti veya e-posta yoluyla) kişisel veriler derlenmektedir. Bir iletişim formu durumunda hangi verilerin derlendiği, ilgili iletişim formunda görülebilmektedir. Bu veriler yalnızca isteğinizin yanıtlanması amacıyla ya da iletişim kurma ve buna bağlı teknik yönetim için kaydedilip kullanılmaktadır. Verilerin işlenmesi için DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, f şıkkı gereğince isteğinizin yanıtlanmasındaki haklı menfaatimiz, yasal dayanağı teşkil etmektedir. İletişime geçmenizin amacı bir anlaşma yapmak ise buna ek olarak DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, 1. bendi, b şıkkı veri işlemeye yönelik yasal dayanaktır. Başvurunuzun nihai olarak işlenmesinden sonra verileriniz silinecektir ki bu durum, ilgili konunun bir sonuca bağlandığı ve bu bakımdan yasal saklama yükümlülüklerinin bulunmadığının anlaşılması üzerine ortaya çıkmaktadır.

8.2 İşe alım yönetimi / iş borsası

İş için başvuranların kişisel verilerini başvuru sürecini tamamlamak amacıyla derleyip işlemekteyiz. İşleme aynı zamanda elektronik yoldan da gerçekleşebilir. Bu durum özellikle işe başvuruda bulunan kişi, ilgili başvuru belgelerini elektronik yollardan, örneğin e-posta veya web sitesinde bulunan bir web formu üzerinden tarafımıza ilettiği zaman söz konusudur. İş için başvuru yapan bir kişiyle bir iş sözleşmesi yaptığımızda aktarılmış olan veriler, yasal yönetmelikler dikkate alınarak istihdam ilişkisinin işleme tabi tutulması amacıyla kaydedilmektedir. İş başvurusunda bulunan kişiyle bir iş sözleşmesi yapılmadığında, başvuru belgeleri red kararının bildirilmesinden iki ay sonra, tarafımızdan bir silme işlemine karşı diğer haklı menfaatlerin bulunmaması halinde otomatik olarak silinmektedir. Bu bağlamda diğer haklı menfaat örneğin, Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) gereği bir davadaki ispat zorunluluğudur.

Veri işleme bu koşulla sadece DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, f şıkkı gereğince haklı menfaatimiz temelinde gerçekleşir.

 

9 Web analizi

 

9.1 Google Analytics

 

Web sayfalarımızda Google Inc. firmasının (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; bundan sonra "Google" diye anılacaktır) bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktayız. Bu bağlamda takma adlı kullanım profilleri oluşturulur ve çerezler (bkz. rakam 4 altında) kullanılır. Bu web sitesinin kullanımı hakkında çerez tarafından oluşturulan

 

1. tarayıcı tipi/sürümü,

2. kullanılan işletim sistemi,

3. başvuran URL (daha önce ziyaret edilen sayfa),

4. erişen bilgisayarın konak adı (IP adresi),

5. sunucu sorgusunun saati

gibi bilgiler ABD'de bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir. Bu bilgiler web sitesinin kullanımını değerlendirmek için, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar düzenlemek için ve web sitesi kullanımıyla internet kullanımına bağlı hizmetlerin piyasa araştırması ve bu internet sayfalarının ihtiyaca uygun tasarımı amaçlarıyla kullanılmaktadır. Gerektiği takdirde bu bilgiler de, yasal olarak öngörülmesi veya üçüncü kişilerin bu verileri temsilen işlemesi hallerinde üçüncü kişilere aktarılır. IP adresiniz hiç bir durumda başka Google verileri ile birlikte toplanmamaktadır. IP adresleri bir atamanın mümkün olamayacağı şekilde anonim hale getirilir (IP-Masking).

Tarayıcı yazılımının ilgili ayarı üzerinden çerezlerin kurulmasını önleyebilirsiniz; fakat bu durumda web sitesinin tüm işlevlerinin tam kapsamlı olarak kullanılamayacağını belirtmek isteriz.

Google Analytics kullanımı internet sayfamızın optimizasyonu ve ihtiyaca göre tasarımı adına uygulanmaktadır. Bunun için DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, f şıkkı gereğince onayınız alınır.

Bunların yanı sıra, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini bir tarayıcı eklentisini indirip kurarak (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) önleyebilirsiniz.

Tarayıcı eklentisine alternatif olarak ve özellikle taşınabilir uç cihazlardaki tarayıcılarda, aşağıda bulunan bağlantı üzerine tıklayarak Google Analytics tarafından veri kaydını önleyebilirsiniz: Google Analytics'i devreden çıkart. Bu web sitesinin ziyareti sırasında verilerinizin ileride kaydedilmesini engelleyen bir geri çevirme çerezi kurulur. Geri çevirme çerezi sadece bu tarayıcıda ve sadece web sitemiz için geçerlidir ve cihazınızda kaydedilmez. Bu tarayıcıdaki çerezleri silerseniz, geri çevirme çerezini yeniden kurmanız gerekir.

Google Analytics ile bağlantılı veri korumasına dair diğer bilgileri ayrıca Google

Analytics Yardımında bulabilirsiniz (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

10 Ortak ve katılımcı programlar

 

10.1 DoubleClick

 

Bu internet sayfası DoubleClick by Google bileşenlerini içermektedir. DoubleClick, özel çevrimiçi pazarlama çözümlerinin reklam ajanslarına ve yayınevlerine pazarlandığı bir Google markasıdır (Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA).

DoubleClick by Google hem her görüntülemede, hem de tıklamalar ya da başka faaliyetlerle DoubleClick sunucusuna veri aktarmaktadır. Bu veri aktarımlarından her biri tarayıcınızda bir çerez sorgusunu çalıştırır. Tarayıcı bu sorguyu kabul ederse, DoubleClick tarafından IT sisteminizde bir çerez kurulur. Çerezin amacı reklamların optimizasyonu ve ekrana getirilmesidir. Çerez diğer kullanımlarının yanı sıra, kullanıcıyla ilgili reklamları bağlayıp görüntülemek için ve reklam kampanyalarına yönelik raporları hazırlamak ya da iyileştirmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bu çerez aynı reklamın birkaç kere ekrana getirilmesini önlemek için işlev görür.

DoubleClick teknik sürecin tamamlanması için gerekli olan bir çerez ID kullanır. Çerez ID örneğin, bir tarayıcıda bir reklamı görüntülemek için gerekmektedir. DoubleClick bunların yanı sıra, çerez ID üzerinden çift görüntülemeleri önlemek için bir tarayıcıda daha önceden hangi reklamların ekrana getirildiğini de kaydetmesi mümkündür. DoubleClick ayrıca çerez ID ile dönüştürmeleri de kaydedebilir.

Bir DoubleClick çerezi kişisel verileri içermemektedir. Oysa bir DoubleClick çerezi ek kampanya tanıtıcılarını kapsayabilir. Bir kampanya tanıtıcısı daha önce temas kurmuş olduğunuz kampanyaların tanımlanması için işlev görür.

Bu internet sayfasının tarafımızdan işletilen ve bir Double-Click bileşeninin tümleşik olduğu her bir sayfasından birinin çağrısı ile IT sisteminizdeki internet tarayıcısının ilgili Double-Click bileşeni tarafından, çevrimiçi reklamlar ve komisyonların hesaplanması amacıyla Google'a veri aktarması istenmektedir. Bu teknik süreç çerçevesinde Google veriler hakkında bilgi alır ve bu bilgiler aynı zamanda Google'un komisyon hesaplamalarını hazırlaması için işlev görür. Google tüm bunlarla birlikte internet sayfamızda belirli bağlantıların üzerine tıkladığınızı da takip edebilir.

DoubleClick ve internet sayfamız tarafından çerezlerin kurulmasını her zaman internet tarayıcınızın ilgili bir ayarıyla önleyebilirsiniz. Ayrıca daha önceden kurulan çerezler her zaman internet tarayıcısı veya başka yazılım programları üzerinden silinebilir. DoubleClick kullanımı internet sayfamızın rahat ve basit bir kullanımı adına uygulanmaktadır. Bunun için DS-GVO Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası, f şıkkı gereğince onayınız alınır.

DoubleClick by Google'un diğer bilgileri ve geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/de/policies/ adresinden sorgulanabilir.

 

11 İlgili kişi olarak haklarınız

 

11.1 Onay hakkı

 

İlgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bir onayı talep etme hakkınız vardır.

 

11.2 Bilgi alma hakkı DS-GVO 15. madde

 

Sizinle ilgili kaydedilmiş olan kişisel veriler hakkında her zaman bizden bedelsiz bir bilgi edinme ve bu verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.

 

11.3 Düzeltme hakkı DS-GVO 16. madde

 

Sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca ilgili kişi, işleme amacı dikkate alınarak eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına da sahiptir.

 

11.4 Silme DS-GVO 17. madde

 

Kanunda öngörülen nedenlerden birinin söz konusu olması ve veri işlemenin gerekli olmaması halinde, sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini bizden talep etme hakkına sahipsiniz.

 

11.5 İşlemenin sınırlandırılması DS-GVO 18. madde

 

Yasal koşullardan biri söz konusu olduğunda işlemenin sınırlandırılmasını bizden talep etme hakkına sahipsiniz.

 

11.6 Veri taşınabilirliği DS-GVO 20. madde

 

Tarafınızdan sağlanan ilgili kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın ve makineyle okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Bununla beraber veri işlemenin DS-GVO 6. maddesi, 1. fıkrası, a şıkkı ya da DS-GVO 9. maddesi, 2. fıkrası, a şıkkı gereğince onaya veya DS-GVO 6. maddesi, 1. fıkrası, b şıkkı gereğince bir anlaşmaya dayanması halinde ya da veri işlemenin, kamusal menfaat yararına olan veya yetkili otoritenin kullanılmasında gerçekleşen, bize aktarılmış olan bir görevin yürütülmesi için gerekli olmaması şartıyla, işlemenin otomatize süreçlerle uygulanması durumunda, bu verileri tarafımızdan engellenmeksizin, kişisel verilerin sağlanmış olduğu başka bir sorumlu kişiye iletme hakkınız vardır.

Ayrıca DS-GVO 20. maddesi, 1. fıkrası gereğince veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik açıdan mümkün olması halinde ve başka kişilerin hak ile özgürlüklerinin kısıtlanmaması koşulu ile kişisel verilerinizin doğrudan bir sorumlu kişiden başka bir sorumlu kişiye iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

 

11.7 İtiraz DS-GVO 21. madde

 

DS-GVO 6. madde, 1. fıkrası, e şıkkı (Kamu yararına veri işleme) ya da f şıkkı (Menfaatlerin dengelenmesi temelinde veri işleme) sebebiyle uygulanmakta olan, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle her zaman itirazda bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu husus DS-GVO 4. maddeye ait 4. no. kapsamında bu hükümlere dayandırılan bir profil oluşturma için de geçerlidir.

İtirazda bulunmanız durumunda, veri işlemeye yönelik olarak menfaatlerinizi, haklarınızı veya özgürlüklerinizi aşan zaruri ve haklı sebepleri açıklayabilmemiz hali ya da işlemenin yasal taleplerin geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması için işlev görmesi halleri dışında, kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

Münferit durumlarda kişisel verileri doğrudan reklam amaçlı olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerin bu türden reklamlar amacıyla işlenmesine karşı her zaman itirazda bulunabilirsiniz. Bu husus, böyle doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Doğrudan reklam amaçlarına yönelik veri işleme için itiraz ettiğinizde, kişisel verileri artık bu amaçlarla işlememek durumundayız.

Ayrıca özel durumunuzdan kaynaklanan sebeplerle, DS-GVO 89. madde, 1. fıkrası gereğince bilimsel ya da tarihsel araştırma amaçları ile veya istatistik amaçları ile kuruluşumuzda mevcut olan kişisel verilerin sizinle ilgili olarak işlenmesine karşı, bu veri işlemenin kamu menfaati doğrultusunda bir görevin yerine getirilmesini zorunlu kılmaması koşuluyla, itirazda bulunma hakkınız vardır.

Bilgi toplumunun hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, 2002/58/AB sayılı yönetmeliği dikkate almadan itiraz hakkınızı, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatize yöntemler aracılığı ile uygulamakta özgürsünüz.

 

11.8 Yasal veri koruma için bir onayın iptali

 

Kişisel verilerin işlenmesi için bir onayı ileride geçerli olmak üzere her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.

 

11.9 Bir denetim makamında şikayet

 

Kişisel verilerin tarafımızdan işlenmesi hakkında veri korumasından sorumlu bir denetim makamında şikayette bulunma hakkınız vardır.

 

12 Kişisel verilerin rutin olarak kaydedilmesi, silinmesi ve bloke edilmesi

 

Kişisel verilerinizi yalnızca kayıt amacının elde edilmesi için gerekli olan ya da şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelerle öngörülen süre boyunca işleyip kaydediyoruz. Kayıt amacı iptal olduğunda veya öngörülmüş olan bir kayıt süresi dolduğunda, kişisel veriler rutin olarak ve yasal düzenlemelere uygun şekilde bloke edilir ya da silinir.

 

 

13 Veri Koruma Beyanının güncelliği ve değişikliği

 

Bu Veri Koruma Beyanı güncel olarak geçerli olup Mayıs 2018 tarihlidir. İnternet sayfalarımızın ve sunumlarımızın yeniden geliştirilmesi veya değiştirilen yasal ya da resmi şartlardan dolayı bu Veri Koruma Beyanının değiştirilmesi gerekli olabilir. Güncel olan ilgili Veri Koruma Beyanı her zaman "https://www.sita-bauelemente.de/datenschutz.html" web sitesinde tarafınızdan çağrılıp yazdırılabilir.