Skip to main content

Regulamin

I. Warunki dostawy i sprzedaży

Warunki uzupełniające umowę/zlecenie dotyczące Ogólnych warunków handlowych i dostawy firmy Sita Bauelemente GmbH (Sita), Ferdinand-Braun-Str. 1, DE-33378 Rheda-Wiedenbrueck

 

II. Obowiązujące prawo

W odniesieniu do stosunków prawnych umowa/zlecenie pomiędzy zagranicznym Kupującym a firmą Sita podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CSIG). Umowy pomiędzy klientami zagranicznymi podlegają również warunkom INTERCOMS 2010.

 

III. Siła wyższa, naruszenie praw własności, taryfy/cła karne

W przypadku dostaw za granicę firma Sita nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wobec Kupującego wynikające z przekroczenia terminu dostawy, działania siły wyższej, naruszenia praw własności osób trzecich obowiązujących w docelowym kraju/miejscu dostawy ani za pokrycie taryf/ceł karnych nałożonych na dostawę/odbiorcę za granicą.

Jeżeli to konieczne, Kupujący zwalnia nas z wymienionych powyżej roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności lub nałożonych na dostawę taryf/ceł karnych.

 

IV. Obniżenie ceny zakupu towarów

Obniżenie ceny zakupu ze względu na dostarczenie za granicę towarów niezgodnych z umową jest ograni- czone do maksymalnie 25% wartości zlecenia.

 

V. Odszkodowanie

Odpowiedzialność za niewykonanie umowy/zlecenia jest ograniczona maksymalnie do wartości dostawy za granicę.

 

VIJęzyk umowy i Sąd właściwy

Językiem umowy według naszego postanowienia jest język niemiecki, angielski lub język kraju Kupującego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami wynikającymi z niniejszej umowy/zlecenia jest na podstawie naszej decyzji Sąd Okręgowy w Bielefeld lub Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Kupującego.  

 

styczeń 2020