Skip to main content

Polityka prywatności firmy Sita Bauelemente GmbH

1. Wprowadzenie

Poniżej pragniemy przekazać Państwu – jako osobom, których dane dotyczą – informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, które wynikają z przepisów o ochronie danych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z dodatkowych usług naszego przedsiębiorstwa dostępnych przez naszą stronę internetową, przetwarzanie danych osobowych jest konieczne. Jeżeli tego rodzaju przetwarzanie nie ma żadnej podstawy prawnej, co do zasady musimy uzyskać Państwa zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład Państwa imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu e-mail, zawsze następuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z postanowieniami w zakresie ochrony danych obowiązujących firmę Sita BauelementeGmbH.

Uwagi dotyczące ochrony Państwa danych:

Jako administrator stosujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie możliwie kompleksowej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Jednak zasadniczo transmisja danych w internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Z tego powodu mają Państwo możliwość przekazywania nam danych osobowych innymi drogami, na przykład telefonicznie lub drogą pocztową.

2. Administrator

Administratorem w rozumieniu RODO jest: 

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy 

Telefon: 025228340-0
Faks: 025228340-100
E-mail: info(at)sita-baulemente.de

Kierownicy jednostki odpowiedzialnej: Thomas Kleinegees, Martin Gelsen

3. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

Jannik Wallbaum 

Telefon: 05221 87292-0
Faks: 05221 87292-49
E-mail: datenschutz-sita-bauelemente(at)audatis.de

Wszystkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych mogą Państwo kierować w dowolnym momencie bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

4. Definicje pojęć

Polityka prywatności firmy Sita Bauelemente GmbH opiera się na pojęciach użytych przez ustawodawcę europejskiego przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcemy najpierw wyjaśnić stosowane przez nas pojęcia. 

W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące pojęcia: 

a. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

b. Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora (nasze przedsiębiorstwo). 

c. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

d. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. 

e. Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

f. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

g. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora. 

h. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. 

i. Osoba trzecia

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. 

j. Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w związku z § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o telemediach, TMG) służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w przypadku których musimy uzyskać zgodę na określony cel przetwarzania. 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, jak na przykład ma to miejsce w operacjach przetwarzania, które są konieczne do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi albo do spełnienia świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, jak w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. 

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, jak na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przykładowo ma to miejsce w sytuacji, gdy odwiedzający nasz zakład zostałby ranny, a następnie jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne dla życia informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takiej sytuacji przetwarzanie danych opierałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. 

Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę Unii Europejskiej. Jego zdaniem prawnie uzasadniony interes może istnieć, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem naszego przedsiębiorstwa (motyw 47 zdanie 2 RODO).

6. Technika

6.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia, dane związane z logowaniem lub zapytania kontaktowe wysyłane do nas jako administratora strony przez użytkowników. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu. 

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, osoby trzecie nie mają wglądu do wysyłanych do nas danych.

6.2 Gromadzenie danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej tylko w celu zapoznania się z jej treścią, czyli bez rejestracji lub przekazywania nam informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które jego przeglądarka przekazuje na nasz serwer (w tzw. plikach logów serwera). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system wchodzi na stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach logów serwera. Są to:

 1. używane typy i wersje przeglądarek,
 2. system operacyjny używany przez system dostępowy,
 3. strona internetowa, z której system dostępowy wchodzi na naszą stronę internetową (tzw. referrer),
 4. podstrony, do których dostęp odbywa się przez system dostępowy na naszej stronie internetowej,
 5. data i godzina wejścia na stronę internetową,
 6. adres protokołu internetowego (adres IP),
 7. dostawca usług internetowych systemu dostępowego. 

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby użytkownika. Informacje te są raczej wymagane

 1. do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej,
 2. do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy na niej,
 3. do zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz
 4. do przekazywania organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku.

W związku z tym zgromadzone dane i informacje będziemy analizować z jednej strony w celach statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane pochodzące z plików logów serwera będą przechowywane oddzielnie od danych osobowych, które podała osoba, której dane dotyczą. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.

7. Pliki cookie

7.1 Ogólne informacje dotyczące plików cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe automatycznie tworzone przez przeglądarkę użytkownika i zapisywane w jego systemie IT (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedza on naszą stronę internetową. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na urządzeniu użytkownika, nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania. 

W pliku cookie przechowywane są informacje, które każdorazowo są związane z użytym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy w ten sposób bezpośrednią wiedzę o tożsamości użytkownika. 

Stosowanie plików cookie służy z jednej strony wygodnemu korzystaniu z naszej oferty przez użytkowników. W tym celu stosujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, czy użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny internetowej. Po opuszczeniu naszej strony są one automatycznie usuwane. 

Ponadto, także w celu optymalizacji wygody użytkownika, stosujemy tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony, zdefiniowany czas. Gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, system automatycznie rozpoznaje, że były już wcześniejsze wizyty oraz jakich ustawień dokonano i jakie dane wprowadzono, aby zapobiec konieczności ponownego ich wprowadzania. 

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie, aby rejestrować statystyki odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz w celu ich analizy na rzecz optymalizacji oferty dla użytkowników. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie użytkownika podczas jego kolejnej wizyty na naszej stronie. Są one automatycznie usuwane po upłynięciu zdefiniowanego czasu. 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na jego komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby zawsze pojawiała się informacja przed zapisaniem nowego pliku cookie. Całkowite zablokowanie plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wymienionych celów w ramach ochrony naszego uzasadnionego interesu oraz interesu osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. W takim przypadku przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody użytkownika w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7.3

8. Treści dostępne na naszej stronie internetowej

8.1 Nawiązanie kontaktu / formularz kontaktowy 

W ramach nawiązywania z nami kontaktu (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila) gromadzimy dane osobowe. Z konkretnego formularza kontaktowego wynika, jakie dane są gromadzone w razie skorzystania z takiego formularza. Dane te będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu oraz na potrzeby powiązanych technicznych czynności administracyjnych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem nawiązania kontaktu przez użytkownika jest zawarcie umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika jego dane zostaną usunięte; dzieje się tak wówczas, gdy z danej sytuacji można wywnioskować, że przedmiotowe zapytanie zostało wyjaśnione, oraz o ile z przepisów prawa nie wynikają obowiązki przechowywania tych danych. 

8.2 Czat Baufragen

W razie pytań specjalistycznych istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami za pomocą czatu Baufragen. Dostawcą czatu Baufragen jest firma Baufragen Software GmbH, Königstraße 20, 83022 Rosenheim. Aby odpowiedzieć na zapytanie użytkownika w ramach czatu, musimy znać jego kod pocztowy i adres e-mail. Dane są przesyłane na serwer firmy Baufragen Software GmbH oraz – w zależności od wybranego obszaru merytorycznego – do współpracującego z firmą Baufragen Software GmbH przedsiębiorstwa w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Dane te mają na celu sprecyzowanie zapytania oraz ulepszenie procesu odpowiedzi na zapytanie. Dane te są przekazywane dobrowolnie. Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w udostępnieniu możliwości świadczenia usług i możliwości kontaktowych oraz w odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

8.3 Usługa wykonania obliczeń (formularze)

Za pośrednictwem naszej strony internetowej użytkownik może skorzystać z bezpłatnej usługi wykonania obliczeń dla odwodnienia swobodnego zwierciadła wody oraz dla odwodnienia z systemem przepływu ciśnieniowego. W tym celu użytkownik może skorzystać z dostępnych formularzy online, za których pomocą może przekazać nam informacje istotne z perspektywy wykonania obliczeń oraz swoje dane kontaktowe. Wyniki naszych obliczeń zostaną przesłane użytkownikowi e-mailem. Użytkownik jest proszony o podanie dodatkowych danych kontaktowych, aby można było skontaktować się z nim w razie niezbędnych pytań dodatkowych dotyczących obliczeń. Nawiązanie kontaktu na podstawie danych przekazanych w ramach tej usługi w innych celach nie ma tutaj miejsca.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej zgody użytkownika. Udzielenie zgody jest dobrowolne; nie istnieje ustawowy ani umowny obowiązek przekazania danych osobowych. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Nie można jednak wykonać obliczeń dla odwodnienia swobodnego zwierciadła wody oraz dla odwodnienia z systemem przepływu ciśnieniowego bez wcześniejszej zgody użytkownika.

Celem przetwarzania jest wykonanie obliczeń dla odwodnienia swobodnego zwierciadła wody oraz dla odwodnienia z systemem przepływu ciśnieniowego na zapytanie użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Po obliczeniu i przekazaniu wyników użytkownikowi dane przekazane przez użytkownika do celów wykonania obliczeń zostaną usunięte.

8.4 Zarządzanie aplikacjami / giełda pracy

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie może także następować w formie elektronicznej. Dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy kandydat przekazuje nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej, przykładowo poprzez e-mail lub formularz dostępny na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez nas umowy o zatrudnienie z kandydatem przesłane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów prawnych. Jeżeli nie zawrzemy z kandydatem umowy o zatrudnienie, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po przekazaniu decyzji odmownej lub zakończeniu rekrutacji, o ile nasze inne uzasadnione interesy nie stoją na przeszkodzie w usunięciu tych dokumentów. Takie uzasadnione interesy w tym znaczeniu to np. obowiązek udowodnienia w postępowaniu zgodnie z niemiecką ustawą o równym traktowaniu (AGG). Podstawę przetwarzania danych użytkownika stanowi § 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) w związku z art. 88 RODO.

8.5 Google Maps

Ta strona wykorzystuje usługę Google Maps za pośrednictwem interfejsu oprogramowania aplikacji (API). Dostawcą jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie internetowej, usługa Google Maps zostaje wyłączona podczas pierwszej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane dopiero w momencie, gdy użytkownik sam aktywuje Google Maps (zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W ten sposób zapobiega się przekazaniu danych użytkownika firmie Google już podczas jego pierwszej wizyty na stronie.

Po aktywacji tej usługi Google Maps zapisuje adres IP użytkownika. Następnie jest on z reguły przekazywany na serwer Google w USA i tam zapisywany. Po aktywacji Google Maps dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na takie przesyłanie danych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przesyłanie jego danych do Google w ramach korzystania z Google Maps w przyszłości, istnieje również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie stosowania JavaScript w przeglądarce użytkownika. Użytkownik nie może wtedy jednak korzystać z Google Maps, a więc także z prezentacji map na tej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8.6 Osadzenie filmów wideo z serwisu YouTube (w rozszerzonym trybie ochrony danych)

Niektóre strony internetowe naszej oferty zawierają linki lub odesłania do oferty YouTube. Obowiązuje ogólna zasada, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron internetowych, na które następuje przekierowanie z naszej witryny. Na wypadek kliknięcia linku prowadzącego do serwisu YouTube zwracamy uwagę, że YouTube przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adresy IP) zgodnie z własnymi wytycznymi w zakresie wykorzystywania danych oraz wykorzystuje te dane w celach handlowych.

Na niektórych naszych stronach internetowych umieszczamy bezpośrednio również filmy wideo, które są zapisane w serwisie YouTube. Podczas umieszczania takich filmów wideo w niektórych obszarach okna przeglądarki wyświetlane są treści strony internetowej YouTube. W momencie wywołania (pod)strony naszej oferty internetowej, na której umieszczone są filmy wideo z serwisu YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube, a treści są prezentowane na stronie internetowej za pomocą powiadomienia dla przeglądarki.

Umieszczenie treści z serwisu YouTube odbywa się wyłącznie w „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Ten tryb jest udostępniany przez serwis YouTube, co pozwala zapewnić, że YouTube początkowo nie zapisuje żadnych plików cookie na urządzeniu użytkownika. Podczas wywoływania określonych stron przekazywane są jednak adresy IP i ewentualnie również inne dane, co w szczególności dostarcza informację o tym, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Takiej informacji nie można jednak przyporządkować do konkretnego użytkownika, pod warunkiem że przed wywołaniem danej strony użytkownik nie zalogował się w serwisie YouTube lub w innej usłudze Google albo nie był tam zalogowany na stałe.

W momencie gdy użytkownik rozpocznie odtwarzanie umieszczonego filmu wideo poprzez jego kliknięcie, YouTube zapisuje na jego urządzeniu – w rozszerzonym trybie ochrony danych – tylko takie pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych, na których podstawie można zidentyfikować konkretną osobę, chyba że użytkownik jest akurat zalogowany w usłudze Google.

Zapisywanie takich plików cookie można zablokować poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki.

Adresy oraz link do informacji o ochronie danych przez YouTube:

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy,

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated,

9. Analiza internetowa

Google Analytics 

Na naszych stronach korzystamy z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; dalej „Google”). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i korzysta się z plików cookie. Generowane przez plik cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, takie jak

1. typ/wersja przeglądarki,

2. stosowany system operacyjny,

3. URL odnośnika (odwiedzona wcześniej strona),

4. nazwa komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

5. czas zegarowy zapytania,

mogą być przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Używamy narzędzia Google Analytics tylko w przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP. Adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Adres IP użytkownika w żadnym razie nie jest łączony z innymi danymi Google.

Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu w celu badania rynku i odpowiedniej konfiguracji naszych stron internetowych. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie dokonują przetwarzania tych danych na zlecenie.

Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie, dokonując odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej (łącznie z adresem IP), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Oprócz dodatku do przeglądarki gromadzenie danych przez Google Analytics (zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych) można również uniemożliwić, klikając następujący link:

Ustawienia plików cookie

Na potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Google Analytics musimy uzyskać jego zgodę (ustawienia plików cookie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi zatem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w związku z narzędziem Google Analytics są dostępne w zakładce „Pomoc” Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji po 14 miesiącach.

10. Programy partnerskie

DoubleClick

Ta strona internetowa zawiera komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick jest marką handlową Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA), pod którą Google sprzedaje agencjom reklamowym i wydawnictwom specjalne rozwiązania z dziedziny marketingu internetowego. 

DoubleClick by Google przesyła dane do serwera DoubleClick przy każdym wyświetleniu, kliknięciu lub innej aktywności. Każdy z tych transferów danych uruchamia zapytanie dotyczące plików cookie do przeglądarki internetowej użytkownika. Jeżeli przeglądarka zaakceptuje przesłane zapytanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie IT użytkownika. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie jest wykorzystywany między innymi do włączania i wyświetlania reklam dopasowanych do użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących kampanii reklamowych lub do ich ulepszenia. Oprócz tego plik cookie służy do uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy. 

DoubleClick używa ID pliku cookie, który jest niezbędny do przeprowadzenia procesu technicznego. ID pliku cookie jest potrzebny na przykład do wyświetlania reklam w przeglądarce. DoubleClick może za pomocą ID pliku cookie zarejestrować, które reklamy zostały już wyświetlone w przeglądarce, żeby uniknąć powielania reklam. Oprócz tego DoubleClick może za pomocą ID pliku cookie rejestrować konwersje. 

Plik cookie z DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Jednak plik cookie z DoubleClick może zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikowania kampanii, z którymi użytkownik już się kontaktował. 

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, którą obsługujemy i na której został zintegrowany komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest monitowana przez odpowiedni komponent DoubleClick do przesyłania danych do celów reklam internetowych i rozliczeń prowizji do Google. W ramach tej procedury technicznej Google zyskuje wiedzę na temat wszelkich danych, które może wykorzystać do tworzenia obliczeń prowizji. Google może m.in. zweryfikować, że użytkownik kliknął określone linki na naszej stronie internetowej. 

Użytkownik może uniemożliwić umieszczenie plików cookie za pośrednictwem DoubleClick oraz naszej strony internetowej w dowolnym czasie poprzez odpowiednią zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto umieszczone już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. 

Stosowanie DoubleClick ma na celu zapewnienie wygodnego i łatwego korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Dodatkowe informacje oraz obowiązujące postanowienia w zakresie ochrony danych w związku ze stosowaniem DoubleClick by Google są dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/.

11. Obecność w mediach społecznościowych

Nasze przedsiębiorstwo wykorzystuje obecność w sieciach i/lub na platformach społecznościowych do tego, aby móc na bieżąco komunikować się klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami, którzy aktywnie działają w tych sieciach i/lub na tych platformach, oraz informować o naszych usługach, ofertach i aktualnych tematach.

Zwracamy uwagę na to, że w ramach korzystania z tych sieci i/lub platform dane użytkownika mogą być przetwarzane przez odpowiednich operatorów poza terytorium Unii Europejskiej. Może z tego wynikać pewne ryzyko dla użytkownika. Na przykład użytkownik może mieć trudności z korzystaniem z praw przysługujących mu jako osobie, której dane są przetwarzane. Operatorzy platform zwykle przetwarzają dane użytkownika w celach związanych z badaniami rynku i w celach reklamowych. Na podstawie zachowań użytkowników w danej sieci oraz wynikających z tego interesów mogą być tworzone profile użytkowania. Profile te mogą być wykorzystywane np. do wyświetlania na platformach lub poza nimi reklam, które odpowiadają interesom użytkownika.
Zasadniczą podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy opierają się na skutecznym informowaniu użytkowników oraz na bieżącej komunikacji z użytkownikami.

W przypadku gdy operatorzy sieci i/lub platform muszą uzyskać zgodę na wspomniane rodzaje przetwarzania danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 RODO.

Facebook:

Korzystanie z Facebooka (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) (lub stron, grup na Facebooku) odbywa się na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ (w odniesieniu do stron Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Ustawienia Facebooka dotyczące opt-out są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz pod adresem http://www.youronlinechoices.com.

Twitter:

Naszą obecność w internecie realizujemy również za pośrednictwem usługi krótkich wiadomości na Twitterze (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Polityka prywatności Twittera jest dostępna pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Ustawienia dotyczące opt-out można wprowadzić pod adresem https://twitter.com/personalization.

Youtube:

Korzystamy z internetowej platformy wideo YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Polityka prywatności YouTube jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Ustawienia dotyczące opt-out są dostępne pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik może najskuteczniej skorzystać z przysługujących mu praw użytkownika sieci i/lub platform, zwracając się bezpośrednio do konkretnego dostawcy usług. Tylko dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika i mogą podjąć odpowiednie działania, jak również udzielić informacji. Jeżeli użytkownik ma pytania lub potrzebuje pomocy, oczywiście może zwrócić się także do nas.

12. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą 

12.1 Prawo do potwierdzenia

Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia przetwarzania przez nas jego danych osobowych. 

12.2 Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo bezpłatnie otrzymać od nas w każdym momencie informacje dotyczące swoich danych osobowych oraz kopię tych danych. 

12.3 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do zażądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

12.4 Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli występuje jeden z warunków przewidzianych w przepisach prawa i o ile przetwarzanie nie jest wymagane. 

12.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zaistnieje jeden z warunków ustawowych. 

12.6 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto ma on prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony naszego przedsiębiorstwa, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. 

Ponadto użytkownik, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych, posiada prawo, na mocy art. 20 ust. 1 RODO, do zażądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe oraz o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. 

12.7 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów). 

Dotyczy to także wynikających z tych przepisów profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez użytkownika nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie wymaganych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Użytkownik może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych do takich celów. 

12.8 Prawo do wycofania zgody wymaganej przepisami o ochronie danych

Użytkownik ma prawo do wycofania w każdym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. 

12.9 Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas jego danych osobowych w organie nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych. 

13. Standardowe przechowywanie, usunięcie i blokada danych osobowych

Przetwarzamy i zapisujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu przechowywania danych, lub w sytuacji, gdy jest to przewidziane w przepisach prawnych, którym podlega nasze przedsiębiorstwo. 

Gdy cel przechowywania przestanie istnieć lub gdy upłynie termin przechowywania danych przewidziany przez wymienione przepisy, dane osobowe są standardowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawnymi.
 

14. Aktualność i zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obowiązująca, a jej aktualny stan to marzec 2020 r. 

W związku z rozwojem naszych stron internetowych i ofert lub wprowadzaniem zmienionych wytycznych ustawowych lub urzędowych może okazać się niezbędne dokonanie zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualną politykę prywatności można w każdej chwili uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.sita-bauelemente.de/datenschutz.html i wydrukować. 

15. Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów przetwarzania danych

Jako przedsiębiorstwo przetwarzamy dane osobowe nie tylko na naszej stronie internetowej, lecz także w ramach wielu innych procesów. Aby móc przekazywać użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, możliwie wyczerpujące informacje również do tych celów przetwarzania, zestawiliśmy tutaj cele przetwarzania związane z poniżej wymienionymi czynnościami przetwarzania i tym samym wypełniamy nasze ustawowe obowiązki informacyjne zgodnie z art. 12–14 RODO. 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje, które nie są zawarte tutaj ani w poniższej szczegółowej polityce prywatności, prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. 

[Translate to Polnisch:]

Google Analytics Opt-Out

Klicken Sie hier, um Google Analytics zu deaktivieren