Skip to main content

Gegevensbeschermingsverklaring van Sita Bauelemente GmbH

1. Inleiding

Met de volgende informatie willen we u, de "betrokkene", een overzicht geven van hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en uw wettelijke rechten inzake gegevensbescherming. Indien u via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf, moet uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien voor een dergelijke verwerking geen wettelijke grondslag van toepassing is, vragen we om uw toestemming.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn voor Sita BauelementeGmbH.

Opgemerkt dient te worden

dat wij als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt mogelijk te maken. Ondanks dat zijn er altijd risico's verbonden aan de overdracht van gegevens via het internet, waardoor nooit een absolute bescherming kan worden gegarandeerd. Om die reden kunt er tevens voor kiezen om uw persoonsgegevens op een andere wijze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch of via de post.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG is: 

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Duitsland 

Telefoon: 025228340-0
Telefax: 025228340-100
E-mail: info@sita-baulemente.de

Manager van de verantwoordelijke locatie: Thomas Kleinegees, Martin Gelsen

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming: 

Jannik Wallbaum 

Telefoon: 05221 87292-0
Telefax: 05221 87292-49
E-Mail: datenschutz-sita-bauelemente@audatis.de

Bij alle vragen of suggesties in het kader van gegevensbescherming en kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming.

4. Definities

In deze gegevensbeschermingsverklaring worden de termen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te faciliteren, worden een aantal van de gebruikte termen toegelicht. 

In deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u onder andere de volgende termen: 

a. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meerdere specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uiting brengen. 

b. Betrokkene

Een betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarvan zijn of haar persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke (ons bedrijf) worden verwerkt. 

c. Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, rangschikken, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, op één lijn brengen, met elkaar in verband brengen of koppelen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

d. Beperken van de verwerking

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken. 

e. Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. 

f. Pseudonimisering

Pseudonimisering het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. 

g. Verwerker

De Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

h. Ontvanger

De Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers. 

i. Derde

Een Derde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

j. Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

5. Verwerkingsgrondslagen

Artikel 6, lid 1, onder a) AVG noemt de wettelijke grondslag voor een rechtmatige verwerking binnen ons bedrijf: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 

Is de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is, wat bijvoorbeeld het geval is bij het verwerken van persoonsgegevens voor het leveren van goederen of andere diensten, dan is artikel 6, lid 1, onder b) AVG van toepassing. Hetzelfde geldt voor de verwerking die nodig is om op verzoek van de Betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om vragen over producten en/of diensten te kunnen beantwoorden. 

Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Verwerkingsverantwoordelijke rust, bijvoorbeeld in het geval van fiscale verplichtingen, dan is de grondslag voor de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c) AVG. 

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de Betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval artikel 6, lid 1, onder f) AVG van toepassing. 

Tot slot kunnen gegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De verwerkingen die niet conform een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen zijn, vallen onder deze rechtsgrondslag; wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, voor zover de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen dan die belangen. Het wordt ons met name toegestaan dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. In dit verband kan worden aangenomen dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang wanneer de Betrokkene een klant is van ons bedrijf (grond 47 AVG).

6. Techniek

6.1 SSL-/TLS-versleuteling

Op deze website wordt gebruikgemaakt van een SSL- of TLS-versleuteling, ter beveiliging van de gegevensverwerking en de overdracht van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld bij het doen van bestellingen, inloggen of aanvragen van informatie. Wanneer een verbinding versleuteld is, begint het website-adres met 'https://' in plaats van met 'http://' en verschijnt er voor het adres een icoontje van een slotje. 

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling actief is, hebben derden geen toegang tot de gegevens die aan ons worden verzonden.

6.2 Gegevensverzameling tijdens uw bezoek aan de website

Indien u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dus voor het opzoeken van informatie zonder dat u zich registreert of om een andere reden informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (in zogenaamde "serverlogbestanden"). Elke keer wanneer u of een geautomatiseerd systeem een pagina van onze website bezoekt, worden een aantal algemene gegevens en soorten informatie verzameld. Deze algemene gegevens en soorten informatie worden in serverlogbestanden opgeslagen. Dit kan gaan om de volgende gegevens:

 1. De gebruikte browser en de versie;
 2. Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het bezoekende systeem;
 3. De website vanaf waar naar onze website werd verwezen (zogenoemde referrer);
 4. De subwebsites die via een bezoekend systeem op onze website worden aangestuurd;
 5. De datum en de tijd van een bezoek aan de website;
 6. Een internetprotocoladres (IP-adres);
 7. De internetserviceprovider (ISP) van het bezoekende systeem. 

Deze algemene gegevens en informatie worden niet in verband gebracht met uw identiteit. Deze gegevens worden gebruikt voor:

 1. Het op de juiste wijze kunnen aanbieden van de inhoud van de website;
 2. Het optimaliseren van de inhoud van onze website en advertenties voor onze website;
 3. Het waarborgen van de functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website; en
 4. Het verstrekken van gegevens aan wetshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval.

De verzamelde gegevens en informatie worden dus enerzijds gebruikt voor statistische evaluaties met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen, voor de realisatie van een optimaal beschermingsniveau betreffende de door ons verwerkte persoonsgegevens. De gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van eventuele persoonsgegevens die een Betrokkene verstrekt. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de hierboven genoemde doeleinden voor de gegevensverzameling.

7. Cookies

7.1 Algemeen

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone etc.), wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en kunnen geen virussen en andere schadelijke software bevatten. 

In een cookie wordt informatie opgeslagen die in verband staat met het gebruik via het specifieke apparaat. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in een cookie. 

Enerzijds worden cookies gebruikt om de ervaring op onze website voor de gebruiker aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies, zodat we kunnen zien of u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van de website automatisch verwijderd. 

Daarnaast maken we, ook voor het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid, gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze website dan opnieuw bezoekt om onze diensten te bekijken, herkent onze website uw apparaat en hoeft u niet opnieuw uw voorkeuren aan te geven of instellingen te configureren. 

Daarnaast make we gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en voor u te evalueren, zodat we ons aanbod kunnen optimaliseren. Deze cookies zorgen ervoor dat uw apparaat bij een volgend bezoek wordt herkend. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch van uw apparaat verwijderd. 

De meeste browser accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen echter zo aanpassen dat uw browser geen cookies meer accepteert, of dat u om toestemming wordt gevraagd wanneer een website een cookie wilt opslaan op uw apparaat. Wanneer u cookies uitschakelt kan het echter voorkomen dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking via het gebruik van cookies is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. In sommige gevallen worden uw gegevens verwerkt op grond van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

7.3

8. Inhoud van onze website

8.1 Contact opnemen/contactformulier 

Wanneer u contact met ons opneemt, kan het zijn (bijv. via ons contactformulier of via e-mail) dat uw persoonsgegevens worden verzameld. Welke gegevens verplicht dienen te worden ingevuld in het contactformulier, is te zien in het contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of contact met u op te nemen en de daaraan gelieerde technische administratie. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Indien uw contactaanvraag het afsluiten van een overeenkomst betreft, is de grondslag van de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Nadat uw aanvraag is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, mits uit omstandigheden kan worden afgeleid dat de aanvraag definitief is afgehandeld en er geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is. 

8.2 Baufragen-chat

In het geval u specialistische vragen hebt, kunt u via de Baufragen-chat live chatten met onze experts. De aanbieder van de Baufragen-chat is het bedrijf Baufragen Software GmbH, Königstraße 20, 83022 Rosenheim, Duitsland. Voor het verwerken van uw aanvragen in het kader van de chatfunctie hebben we uw postcode en e-mailadres nodig. Om uw aanvraag te kunnen verwerken worden deze gegevens doorgestuurd naar de servers van Baufragen Software GmbH en, afhankelijk van het geselecteerde vakgebied, naar bedrijven waar we mee samenwerken. Deze informatie wordt gebruikt om uw aanvraag te preciseren en voor een betere afwikkeling van uw aanvraag. Het verstrekken van deze gegevens vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang inzake serviceverlening en het opnemen van contact om uw aanvraag te kunnen verwerken, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

8.3 Berekeningsservice (formulier)

Via onze website kunt u kosteloos gebruikmaken van onze berekeningsservice voor zwaartekrachtdrainage en drukontwatering. Hiervoor is een speciaal online formulier beschikbaar, waarop u de voor de berekening relevante informatie en uw contactgegevens kunt u invullen, en die u naar ons kunt verzenden. Het resultaat van de berekeningen ontvangt u vervolgens via e-mail. U wordt gevraagd om meerdere contactgegevens in te vullen, zodat we contact met u op kunnen nemen indien we nog vragen hebben over de gegevens die u hebt ingevuld. Deze contactgegevens worden niet gebruikt om voor een andere reden contact met u op te nemen.

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is de voorafgaande toestemming van de gebruiker. Toestemming geven geschiedt geheel op vrijwillige basis; er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens door te geven. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor toekomstige verwerking. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking heeft plaatsgehad.

Het is niet mogelijk een berekening van de zwaartekrachtdrainage of drukontwatering te laten maken zonder het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het maken van een berekening voor een zwaartekrachtdrainage of drukontwatering op verzoek van de gebruiker.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Na de berekening en het verzenden van het resultaat worden de gegevens die u ten behoeve van de berekening hebt verstrekt verwijderd.

8.4 Recruiting/vacaturebank

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor de afhandeling van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dat is met name het geval wanneer een sollicitant de sollicitatiedocumenten elektronisch toezendt, bijvoorbeeld via e-mail of via een formulier op de website. Wanneer er een arbeidsovereenkomst met een sollicitant wordt gesloten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. In het geval er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten binnen zes maanden na afwijzing van de sollicitant of afronding van het sollicitatieproces verwijderd, in het geval er geen sprake is van een gerechtvaardigd belang onzerzijds. Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld een bewijsplicht overeenkomstig de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) zijn. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 88 AVG.

8.5 Google Maps

Deze website maakt gebruik van een API voor de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland.

Ter bescherming van de persoonsgegevens is Google Maps gedeactiveerd wanneer u deze website de eerste keer bezoekt. Wanneer u Google Maps zelf activeert (toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG), wordt pas een directe verbinding tot stand gebracht met de servers van Google. Zo wordt voorkomen dat Google automatisch uw gegevens ontvangt wanneer u gebruikmaakt van onze website.

Na activering van Google Maps, ontvangt Google uw IP-adres. Deze wordt vervolgens over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft na activering van Google Maps geen invloed meer op deze gegevensoverdracht.

In het geval u niet akkoord wilt gaan met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google als onderdeel van het gebruik van Google Maps, kunt u deze online dienst ook volledig deactiveren door JavaScript in uw browser te deactiveren. U kunt dan geen gebruik maken van Google Maps en de kaartweergave op deze website.

Meer informatie over hoe Google omgaat met gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8.6 Insluiten van YouTube-video (in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus)

Op sommige pagina's van onze websites bevatten links naar YouTube of ingesloten YouTube-video's. Over het algemeen geldt dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de websites waarnaar links op onze website verwijzen. Betreffende het klikken op een link die naar YouTube verwijst, willen we u erop wijzen dat YouTube gebruikersgegevens (persoonsgegevens, IP-adres etc.) opslaat in overeenstemming met de eigen privacyrichtlijnen en deze voor zakelijke doeleinden gebruikt.

Op onze website kunt u op een aantal pagina's rechtstreeks YouTube-video's bekijken. Op deze pagina's wordt de inhoud van de YouTube-video's ingesloten in de browser. Wanneer u naar een pagina van onze website met zo'n ingesloten YouTube-video gaat, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan een seintje te geven.

Het insluiten van een YouTube-video is alleen mogelijk in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus'. YouTube regelt dit zelf en hiermee wordt gewaarborgd dat YouTube geen cookies op uw apparaat opslaat. Bij het bezoeken van de pagina's wordt echter wel uw IP-adres en eventueel andere gegevens overgedragen en dus bekend gemaakt welke internetpagina's u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan uw identiteit worden gekoppeld, zolang u zich niet met aangemeld bij YouTube of een andere dienst van Google of permanent bent aangemeld.

Wanneer u een ingesloten video bekijkt door op afspelen te klikken, slaat YouTube alleen cookies op uw apparaat op die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u bent aangemeld bij een dienst van Google.

Via uw browser kunt u instellen dat u deze cookies niet toestaat.

Adres en link naar gegevensbeschermingsinformatie van YouTube:

Google/YouTube: De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland – Gegevensbeschermingsverklaring: https://policies.google.com/privacy,

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

9. Webanalyse

Google Analytics 

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland; hierna "Google"). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website, zoals

1. de browsertype/-versie,

2. het besturingssysteem dat wordt gebruikt,

3. de referrer-URL (de pagina die ervoor is bezocht),

4. de hostname van het bezoekende apparaat (IP-adres),

5. tijdstip van de serveraanvraag,

kan naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Google Analytics wordt alleen gebruikt in combinatie met IP-maskering. Het IP-adres van de gebruiker wordt dan ingekort binnen de zone van de Lidstaten van de Europese Unie of andere partijen in overeenstemming met de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen worden de volledige IP-adressen naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In geen geval wordt uw IP-adres gekoppeld aan andere gegevens van Google.

De informatie wordt gebruikt voor evalueren van het gebruik van de website, het opstellen van rapporten over de website-activiteit en het aanbieden van andere diensten met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik, ten behoeve van marktonderzoek en voor het verbeteren van deze website. Het kan voorkomen dat deze informatie aan derden wordt overgedragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken.

U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden toegestaan, maar in dat geval kan het wel zijn dat niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

Daarnaast kunt u door een browser-add-on te downloaden en te installeren, voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld door cookies en worden verwerkt door Google, (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor de browser-add-on en vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken:

Cookie-instellingen

De verwerking van uw persoonsgegevens voor Google Analytics vindt plaats op basis van uw toestemming (Cookie-instellingen). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming in het kader van Google Analytics vindt u via de helpfunctie van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Uw persoonsgegevens worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

10. Partner- en affiliateprogramma

DoubleClick

Deze website bevat componenten van DoubleClick by Google. DoubleClick is een merk van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS), waaronder speciale online-marketingoplossingen voor reclamebureaus en uitgeverijen worden aangeboden. 

Elke keer dat een pagina wordt bekeken, maar ook wanneer ergens op wordt geklikt of bij andere activiteiten, draagt DoubleClick by Google gegevens over naar de server van DoubleClick. Bij elke gegevensoverdracht krijgt uw browser een cookieverzoek. Indien uw browser dit verzoek accepteert, wordt door DoubleClick een cookie op uw apparaat opgeslagen. Het doel van deze cookie is het optimaliseren en integreren van advertenties. De cookie wordt onder andere gebruikt om advertenties te tonen die interessant zijn voor de gebruiker, rapporten hieromtrent op te stellen en deze functie te verbeteren. Daarnaast wordt met deze cookie voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties ziet. 

DoubleClick maakt gebruik van een cookie-ID, die noodzakelijk is om het technische proces uit te kunnen voeren. De cookie-ID wordt bijvoorbeeld gebruikt om een advertentie te laten zien. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om op te slaan welke advertenties al zijn getoond, zodat niet steeds dezelfde advertenties verschijnen. Daarnaast kan DoubleClick via de cookie-ID het conversiecijfer bepalen. 

Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonsgegevens. Een cookie van DoubleClick kan echter wel aanvullende campagne-ID's bevatten. Met een campagne-ID kan worden gezien of de gebruiker de betreffende campagne al gezien heeft. 

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt waarop DoubleClick actief is, ontvangt uw internetbrowser een aanvraag van DoubleClick om gegevens te verstrekken ten behoeve van de online advertenties en de provisieberekening ten behoeve van Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google gegevens die door Google onder andere worden gebruikt voor het berekenen van provisies. Google kan onder meer zien op welke advertentielinks op onze website u hebt geklikt. 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website door DoubleClick te allen tijde intrekken door uw browserinstellingen aan te passen. Bovendien kunt u alle cookies of andere softwarebestanden die op uw apparaat werden opgeslagen ook weer verwijderen. 

DoubleClick wordt gebruikt om het gebruik van onze website leuker en eenvoudiger te maken. De grondslag hiervoor is uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. 

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google zijn te vinden via https://www.google.com/intl/de/policies/.

11. Aanwezigheid sociale media

Ons bedrijf maakt gebruik van sociale netwerken en/of platforms om tijdig te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die actief zijn binnen deze netwerken en/of op deze platforms en om informatie te kunnen verstrekken over onze diensten, aanbiedingen en actuele onderwerpen.

Opgemerkt dient te worden dat het, bij het gebruik van deze netwerken en/of platformen, kan voorkomen dat de gegevens die u verstrekt binnen de context van deze netwerken/platformen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor u als gebruiker. Het zou bijvoorbeeld moeilijker kunnen zijn om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Het doel van de gegevensverwerking hebben in de meeste gevallen betrekking op marktonderzoek en adverteren. Op basis van gebruiksgedrag (binnen het betreffende netwerk) en daaruit blijkende interesses kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze profielen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld op en buiten het platform advertenties te laten zien die passen bij uw interesses.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons gerechtigde belangen betreffende het effectief informeren van onze gebruikers en een tijdige communicatie.

In het geval er voor de gegevensverwerking toestemming gevraagd wordt via het netwerk en/of platform, dan is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder a) AVG in combinatie met artikel 7 AVG.

Facebook:

Het gebruik van Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) (ook -pagina's, - groepen) vindt plaats op basis van een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. De gegevensbeschermingsverklaring van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/ (speciaal voor Facebook-pagina's hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Opt-Out-instellingen voor Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en via http://www.youronlinechoices.com.

Twitter:

We zijn online aanwezig op het berichtenplatform Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS). De gegevensbeschermingsverklaring van Twitter vindt u hier: https://twitter.com/de/privacy.

Opt-Out-instellingen voor Twitter vindt u hier: https://twitter.com/personalization.

YouTube:

We maken gebruik van het online videoplatform YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland). De gegevensbeschermingsverklaring van YouTube vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

Opt-Out-instellingen vindt u hier: https://adssettings.google.com/authenticated.

Uw rechten als betrokkene/gebruiker

De meeste effectieve manier om uw rechten als gebruiker van een netwerk/platform uit te oefenen, is rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Alleen deze partij heeft toegang tot uw gegevens en kan passende maatregelen nemen en de betreffende informatie aan u verstrekken. Wanneer u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u zich uiteraard tot ons wenden.

12. Uw rechten als betrokkene 

12.1 Bevestiging

U hebt het recht om van ons een bevestiging te verlangen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. 

12.2 Inzage, artikel 15 AVG

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos door ons te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen en op een kopie van deze gegevens. 

12.3 Rectificatie, artikel 16 AVG

U hebt het recht om een aanvraag in te dienen betreffende het rectificeren van onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, binnen de context van de doeleinden van de verwerking, eventuele onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. 

12.4 Vergetelheid, artikel 17 AVG

U hebt het recht een aanvraag in te dienen om de persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben te laten verwijderen, mits een wettelijke grondslag van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is. 

12.5 Beperking van de verwerking, artikel 18 AVG

U hebt het recht een beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de wettelijke voorwaarden van toepassing is. 

12.6 Overdraagbaarheid, artikel 20 AVG

U hebt het recht om de persoonsgegevens van u, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens, zonder daarbij te worden gehinderd, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerkingsgrondslag in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of artikel 6, lid 1, onder b) AVG is en de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde procedures en voor zover deze niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. 

Bovendien hebt u bij het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG, het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, mits geen rechten en vrijheden van andere personen worden aangetast. 

12.7 Bezwaar, artikel 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) (gegevensverwerking op basis van algemeen belang) of f) (gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen). 

Dit is met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen in de zin van artikel 4, onder 4) AVG. 

Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij sprake is van een dwingend gerechtvaardigd belang die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

In sommige gevallen worden persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt. Indien hier sprake van is hebt u ten allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. 

12.8 Intrekken van toestemming inzake gegevensverwerking

U hebt het recht uw toestemming voor de toekomstige verwerking van uw gegevens in te trekken. 

12.9 Klacht indienen bij toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit betreffende onze verwerking van persoonsgegevens. 

13. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De opslag en verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats gedurende een periode die nodig is om het doel te bereiken of overeenkomstig wettelijke bepalingen waar wij als onderneming aan moeten voldoen. 

Indien het opslagdoel niet meer van toepassing is of de opslagtermijn verloopt, worden uw persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 

14. Actualiteit en wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is op dit moment van kracht en is in maart 2020 voor het laatst bijgewerkt. 

Door een verdere ontwikkeling van onze website en/of ons aanbod of door nieuwe wettelijke of andere vereisten, kan het nodig zijn deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen. De meest actuele versie van onze gegevensbeschermingsverklaring kunt u vis www.sita-bauelemente.de/datenschutz.html downloaden en afdrukken. 

15. Overige informatie over gegevensverwerking

Als bedrijf verwerken we niet uitsluitend via onze website persoonsgegevens, maar ook via andere processen. Om u als betrokkene de meest complete informatie te kunnen verstrekken die mogelijk is inzake onze verwerkingsdoeleinden, hebben we een overzicht samengesteld van onze verwerkingsactiviteiten, waarmee we voldoen aan de wettelijke vereisten inzake het verstrekken van informatie conform artikel 12 t/m 14 AVG: 

Indien u meer informatie wenst die u niet kunt vinden in onze uitgebreide gegevensbeschermingsverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.