Skip to main content

Sita Bauelemente GmbH veri koruma beyanı

1. Giriş

Aşağıdaki bilgilerle "veri sahibi" olarak size kişisel verilerinizin tarafımızdan toplanması, kullanılması ve işlenmesi ile veri koruma yasaları kapsamındaki haklarınız hakkında genel bir bakış sunmak istiyoruz. İnternet sayfamız aracılığıyla şirketimizin sunduğu özel hizmetlerden faydalanmak istemeniz durumunda, kişisel verilerinizin işlenmesi gerekir. Bu tür bir işleme için yasal bir dayanak söz konusu değilse, genellikle sizin onayınızı alırız.

Örneğin adınız, adresiniz veya e-posta adresiniz gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) ve Sita Bauelemente GmbHiçin geçerli veri koruma hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Verilerinizin korunmasına ilişkin not:

İşlemeden sorumlu kişi olarak bu İnternet sayfası aracılığıyla işlenen kişisel verilerin mümkün olan en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel tedbir uygularız. Yine de İnternet tabanlı veri aktarımlarında genel olarak güvenlik açıkları söz konusu olabilir, bu nedenle mutlak bir koruma garanti edilemez. Dolayısıyla kişisel verilerinizi bize örneğin telefon veya posta gibi alternatif yollarla da iletebilirsiniz.

2. Sorumlu kişi

GVKY bağlamında sorumlu kişi: 

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Almanya 

Telefon: 025228340-0
Telefaks: 025228340-100
E-posta: info(at)sita-baulemente.de

Sorumlu birim müdürleri: Thomas Kleinegees, Martin Gelsen

3. Veri koruma görevlisi

Veri koruma görevlimize aşağıdaki bilgiler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz: 

Jannik Wallbaum 

Telefon: 05221 87292-0
Telefaks: 05221 87292-49
E-posta: datenschutz-sita-bauelemente(at)audatis.de

Veri korumayla ilgili tüm sorularınız ve önerileriniz için veri koruma görevlimizle dilediğiniz zaman doğrudan irtibata geçebilirsiniz.

4. Kavram tanımları

Veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GVKY) yayımlanmasıyla birlikte direktif ve düzenlemeler yapan Avrupa kurumlarınca kullanılan kavramları temel alır. Veri koruma beyanımızın genel kamuoyu için olduğu kadar müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de kolayca okunabilir ve anlaşılır olması gerekir. Bunu sağlamak için ilk olarak kullanılan kavramları açıklamak isteriz. 

Bu veri koruma beyanında bilhassa şu kavramlar kullanılır: 

a. Kişisel veriler

Kişisel veriler, kimliği belli veya belirlenebilir bir gerçek kişi hakkındaki tüm bilgilerdir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, kendisine özellikle ad gibi bir tanımlayıcı, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini ifade eden bir veya birden fazla karakteristiğin tahsis edilmesi yoluyla kimliği doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir hale gelen kişi olarak kabul edilir. 

b. Veri sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri işleme sorumlusu (şirketimiz) tarafından işlenen ve kimliği belirli veya belirlenebilir olan herhangi bir gerçek kişidir. 

c. İşleme

İşleme, kişisel verilerle bağlantılı olarak ve otomatik prosedürler izlenerek veya izlenmeden gerçekleştirilen örn. toplama, kaydetme, organize etme, düzenleme, kaydetme, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma, aktarım yoluyla açık etme, yayma veya başka herhangi bir şekilde kullanıma sunma, karşılaştırma veya bağlantılandırma, kısıtlama, silme ya da imha etme gibi süreçler ya da bu tür süreç dizileridir. 

d. İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, kaydedilen kişisel verilerin ileriki bir zamanda işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir. 

e. Profil çıkarma

Profil çıkarma, bu kişisel verilerin gerçek bir kişiye ilişkin belirli kişisel yönleri değerlendirmek ve bilhassa da bu gerçek kişinin iş gücü, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel merakları, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışları, ikamet yeri veya yer değişikliğiyle ilgili hususları analiz ya da tahmin etmek için kullanılmasını içeren her türlü otomatik kişisel veri işlemesidir. 

f. Anonimleştirme

Anonimleştirme, kişisel verilerin ek bilgilere başvurulmaksızın ve bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin kimliği belli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilememesini sağlayan teknik ve organizasyonel tedbirlere tabi olması koşuluyla belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesidir. 

g. İşleyici

İşleyici, sorumlu taraf adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum ya da başka bir birimdir. 

h. Alıcı

Alıcı, üçüncü bir tarafla ilgili olup olmadığında bakılmaksızın kişisel verilerin açık edildiği gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum ya da başka bir birimdir. Birlik hukuku veya üye devletlerin hukuku gereğince belirli bir soruşturma kapsamında kişisel verileri alabilecek olan resmi makamlar alıcı olarak kabul edilmez. 

i. Üçüncü taraf

Üçüncü taraf veri sahibi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişinin ya da işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkisi olan kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum ya da başka bir birimdir. 

j. Rıza

Rıza, veri sahibi kişi tarafından belirli bir durum için bilgilendirilmiş ve yanlış anlamalara mahal vermeyecek şekilde, bir beyan ya da açıkça onaylayan başka bir fiil halinde gönüllü olarak verilen ve veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini belirttiği herhangi bir niyet ibrazıdır.

5. İşlemenin hukuki dayanağı

GVKY md. 6 para. 1 a bendi (Telemedya Kanunu - TMG böl. 15 md. 3 ile bağlantılı olarak) şirketimizin belirli bir işleme amacı doğrultusunda rıza aldığı işleme süreçleri için hukuki dayanak teşkil eder. 

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin malların teslimi veya diğer hizmetlerin ya da karşılıkların sağlanması için gerekli olan işleme süreçlerinde olduğu gibi taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, işlemenin dayanağı GVKY md. 6 para. 1 b bendidir. Aynısı örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınızda sözleşme öncesi tedbirlerin ifası için gerekli olan işleme süreçleri için de geçerlidir. 

Şirketimizin örneğin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda işlemenin dayanağı GVKY md. 6 para. 1 c bendi olur. 

Nadiren de olsa kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin ya da başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması için gerekli olabilir. Bu örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve bunun üzerine adı, yaşı, sağlık sigortası bilgileri ya da hayati önem arz eden diğer bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa aktarılması gerektiğinde söz konusu olabilir. Böyle bir durumda işlemenin dayanağı GVKY md. 6 para. 1 d bendi olur. 

Son olarak GVKY md. 6 para. 1 f bendi de işleme süreçleri için dayanak teşkil edebilir. Yukarıda belirtilen hukuki dayanakların herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme süreçleri, veri sahibinin menfaatleri ile temel hak ve özgürlüklerinin üstün gelmemesi koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak adına işlemenin gerekli olması halinde bu hukuki temele dayanır. Bu tür işleme süreçlerini yürütmemize bilhassa da Avrupa'daki kanun koyucu tarafından bu duruma özel olarak değinildiği için izin verilir. Bu bağlamda kanun koyucu tarafından, şirketimizin bir müşterisi olmanız durumunda meşru bir menfaatin söz konusu olabileceği görüşü benimsenmiştir (GVKY ifade 47 cü. 2).

6. Teknoloji

6.1 SSL/TLS şifrelemesi

Veri işleme güvenliğinin sağlanması ve işletici olarak bize gönderdiğiniz siparişler, oturum açma bilgileri veya iletişim talepleri gibi gizli içeriklerin aktarılmaya karşı korunması için bu sayfada bir SSL ve TLS şifrelemesi kullanılır. Bağlantının şifreli olduğunu tarayıcının adres satırında "http://" yerine "https://" ifadesinin olmasından ve bir kilit simgesi bulunmasından anlayabilirsiniz. 

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiğinde, bize ilettiğiniz bilgiler üçüncü taraflarca okunamaz.

6.2 İnternet sayfasını ziyaret esnasında veri toplama

Web sitemizi yalnızca bilgi amaçlı kullanıyorsanız, yani kayıt olmadıysanız veya bize başka şekilde bilgi sunmadıysanız, sadece tarayıcınızın sunucumuza aktardığı verileri ("sunucu günlük dosyaları" olarak adlandırılır) toplarız. Siz veya otomatik bir sistem tarafından bir sayfaya erişim sağlandığında, İnternet sayfamız bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Şu bilgiler toplanabilir:

 1. kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri,
 2. erişim sağlayan sistem tarafından kullanılan işletim sistemi,
 3. erişim sağlayan sistemin İnternet sayfamıza ulaştığı İnternet sayfası (yönlendiren sayfa olarak adlandırılır),
 4. erişim sağlayan sistem aracılığıyla İnternet sayfamıza yönlendirilen alt web sayfaları,
 5. İnternet sayfasına erişim tarihi ve saati,
 6. İnternet protokolü adresi (IP adresi),
 7. erişim sağlayan sistemin İnternet hizmeti sağlayıcısı. 

Bu genel verileri ve bilgileri kullanırken, kimliğiniz hakkında herhangi bir çıkarımda bulunmayız. Bu bilgiler daha çok şu amaçlarla kullanılır:

 1. İnternet sayfalarımızda doğru içerikler sunabilmek,
 2. İnternet sayfalarımızın içeriklerini ve bunlara yönelik reklamları iyileştirmek,
 3. BT sistemlerimizin ve İnternet sayfamızın dayandığı teknolojinin işlevselliğini uzun vadede korumak ve
 4. siber saldırı olması durumunda kolluk kuvvetlerine gerekli bilgileri sağlamak için.

Dolayısıyla toplanan bu veriler ve bilgiler bir yandan istatistiksel olarak kullanılmakla birlikte, öte yandan tarafımızca işlenen kişisel veriler için neticede optimum koruma sağlamak için şirketimizde veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarındaki veriler, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır. 

Veri işleme için hukuki dayanak GVKY md. 6 para. 1 f bendidir. Meşru menfaatimiz yukarıda listelenen veri toplama amaçlarından kaynaklanır.

7. Çerezler

7.1 Çerezler hakkında genel bilgiler

İnternet sayfamızda çerezler kullanırız. Bunlar, tarayıcınızın otomatik olarak oluşturduğu ve sayfamızı ziyaret ettiğinizde BT sisteminizde (dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) kaydedilen küçük dosyalardır. Çerezler cihazınıza hiçbir zarar vermez ve virüs, Truva atı ya da başka kötü amaçlı yazılımlar içermez. 

Çerezlerin içinde, kullanılan cihazla bağlantılı olarak üretilen bilgiler saklanır. Ancak bu, kimliğiniz hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğumuz anlamına gelmez. 

Çerez kullanımı öncelikle hizmetimizin kullanımını sizin için daha keyifli hale getirmeye yarar. Bu doğrultuda web sitemizin münferit sayfalarını önceden ziyaret edip etmediğinizi anlamak için oturum çerezleri kullanırız. Siz sayfamızdan ayrıldıktan sonra bunlar otomatik olarak silinir. 

Bir de belirli bir süre için cihazınızda saklanan ve kullanım kolaylığını iyileştirmeye yarayan geçici çerezler kullanırız. Hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla sayfamızı tekrar ziyaret ettiğinizde, daha önce bize geldiğiniz için ve tekrar giriş yapmanıza gerek kalmaması bakımından girdiğiniz bilgiler ve yaptığınız ayarlar otomatik olarak tanınır. 

Ayrıca, web sitemizin kullanım istatistiklerini çıkarmamızı ve sizin için hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla değerlendirmelerde bulunmamızı sağlayan çerezler de kullanırız. Bu çerezler, sayfamızı tekrar ziyaret ettiğinizde bize daha önce de gelmiş olduğunuzu otomatik olarak anlamamızı sağlar. Bu çerezler, kendileri için belirlenmiş sürenin ardından otomatik olarak silinir. 

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak yine de tarayıcınızı, bilgisayarınızda hiçbir çerez saklanmayacak ya da yeni bir çerez oluşturulmadan önce her zaman bir uyarı görüntülenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri tamamen devre dışı bırakmanız durumunda web sitemizin bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

Çerezler aracılığıyla verilerin belirtilen amaçlar için işlenmesi GVKY md. 6 para. 1 f bendi uyarınca bizim ve üçüncü tarafların meşru menfaatlerinin korunması bakımından gereklidir. Gerektiğinde verilerinizin işlenmesi GVKY md. 6 para. 1 a bendi uyarınca bize verdiğiniz rızaya dayanılarak gerçekleşir.

7.3

8. İnternet sayfamızın içeriği

8.1 İletişim kurma / iletişim formu 

Bizimle kurduğunuz iletişim çerçevesinde (örn. iletişim formu veya e-posta yoluyla) kişisel verileriniz toplanır. İletişim formu aracılığıyla hangi verilerin toplandığı ilgili iletişim formunda görülebilir. Bu veriler yalnızca talebinizi yanıtlamak veya iletişimin ve onunla ilgili teknik sürecin gerçekleştirilmesi amacıyla saklanır ve kullanılır. Veri işleme için hukuki dayanak, GVKY md. 6 para. 1 f bendi uyarınca talebinizi yanıtlamamızın doğuracağı meşru menfaatimizdir. Bizimle kurduğunuz iletişim neticesinde bir sözleşmenin yapılması amaçlanıyorsa, veri işleme için ilaveten GVKY md. 6 para. 1 b bendi de hukuki dayanak teşkil eder. Talebinizin işlemleri tamamlandıktan sonra verileriniz silinir; bu, söz konusu konunun nihayet açıklığa kavuşturulması ve kanuni saklama zorunluluğunun bulunmaması durumunda mümkün olur. 

8.2 Baufragen sohbeti

Teknik sorular söz konusu olduğunda, Baufragen sohbetini kullanarak doğrudan uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Baufragen sohbeti hizmetinin sağlayıcısı Königstraße 20, 83022 Rosenheim adresinde mukim Baufracht Software GmbH'dır. Sohbet kapsamında talebin işleme alınması için posta kodunuza ve e-posta adresinize ihtiyacımız olur. Veriler, Baufragen Software GmbH sunucusuna ve seçilen uzmanlık alanına bağlı olarak talebinizin yanıtlanması için işbirliği yapılan şirketlere iletilir. Bu bilgiler, talebinizi somutlaştırılması ve talebinize yönelik işlemin iyileştirilmesi için kullanılır. Bu bilgilerin iletimi açık bir şekilde gönüllülük esasına göre gerçekleştirilir. Verileriniz işlenmesine yönelik hukuki dayanak, GVKY md. 6 para. 1 f bendi uyarınca hizmet ve iletişim seçenekleri sunmamızın ve talebinizi yanıtlamamızın doğuracağı meşru menfaatimizdir.

8.3 Hesaplama hizmeti (form)

Web sayfamız aracılığıyla yerçekimi drenajı ve sifonik drenaj için ücretsiz hesaplama hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu amaçla size, hesaplamayla ilgili bilgileri ve iletişim bilgilerinizi bize göndermeniz için kullanabileceğiniz bir çevrimiçi form sunarız. Hesaplamalarımızın sonuçlarını size e-posta ile göndeririz. Hesaplamayla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda sizinle iletişime geçebilmemiz için daha fazla iletişim verisi sunmanızı isteriz. Bu vesileyle iletilen veriler temelinde başka herhangi bir amaçla sizinle iletişime geçmeyiz.

Kişisel verilerin işlenmesi, kullanıcının önceden verdiği rızaya dayanır. Bu rızanın verilmesi isteğe bağlıdır; kişisel verileri iletmek için yasal veya sözleşmeye dayalı bir zorunluluk yoktur. Rıza, ileride geçerli olmak kaydıyla herhangi bir zaman geri çekilebilir. Bu durumun, rıza geri çekilene kadar rızaya dayanılarak yürütülen işlemenin hukuka uygunluğu üzerinde hiçbir etkisi olmaz.

Bununla birlikte, önceden rıza alınmaksızın yerçekimi drenajı veya sifonik drenaj hesaplamasının yapılması mümkün değildir.

İşlemenin amacı, kullanıcının talebi üzerine yerçekimi drenajı ve sifonik drenajın hesaplanmasıdır.

İşlemenin hukuki dayanağı GVKY md. 6 para. 1 a bendidir.

Hesaplamanın yapılması ve size iletilmesinden sonra tarafınızdan hesaplama için iletilen veriler silinir.

8.4 Başvuru yönetimi / iş borsası

İş başvurusu prosedürünün yürütülmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işleriz. İşleme elektronik olarak da gerçekleşebilir. Bu bilhassa başvuru sahibinin söz konusu başvuru belgelerini bize elektronik olarak, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesindeki form aracılığıyla sunması durumunda geçerlidir. Başvuru sahibiyle iş sözleşmesi yapılması durumunda, iletilen veriler istihdam ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işleme alınması amacıyla saklanır. Başvuru sahibiyle iş sözleşmesi yapmazsak, başvuru belgeleri, ret kararının bildirilmesinden veya başvuru prosedürünün tamamlanmasından sonra en geç altı ay içinde, silme işleminin diğer meşru çıkarlarımızla çatışmaması koşuluyla otomatik olarak silinir. Bu bağlamdaki diğer meşru çıkarımız örneğin Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) kapsamında açılan davalardaki kanıtlama yükümlülüğüdür. Verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı GVKY md. 88 ile bağlantılı olarak BDSG md. 26 para. 1'dir.

8.5 Google Maps

Bu web sitesi bir API aracılığıyla Google Maps harita hizmetini kullanır. Hizmetin sağlayıcısı Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Veri korumanın sağlanması amacıyla bu web sitesine ilk kez girdiğinizde Google Maps hizmeti devre dışı bırakılır. Google sunucularıyla doğrudan bir bağlantı yalnızca Google Maps'i kendiniz etkinleştirmeniz durumunda kurulur (GVKY md. 6 para. 1 a bendi uyarınca). Böylece siteye ilk kez girdiğinizde verilerinizin Google'a aktarılması engellenir.

Etkinleştirmenin ardından Google Maps IP adresinizi kaydeder. Bu bilgi daha sonra genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Google Maps etkinleştirildikten sonra bu sayfanın hizmet sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi olmaz.

Google Maps hizmeti kullanımı kapsamında verilerinizin ileride Google'a aktarılmasını kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdaki JavaScript uygulamasını devre dışı bırakarak Google Maps web hizmetini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun ardından Google Maps hizmeti ve dolayısıyla İnternet sayfasındaki harita görüntüsü kullanılamaz.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8.6 YouTube videolarının entegrasyonu (gelişmiş veri koruma modunda)

Hizmetimize ilişkin bazı İnternet sayfaları YouTube hizmetlerine bağlantılar içerir. Genel olarak, bağlantılı İnternet sayfalarının içeriğinden sorumlu olmayız. YouTube'a verilen bir bağlantıya gitmeniz durumunda, YouTube'un kendi kullanıcılarının verilerini (örn. kişisel bilgiler, IP adresi) kendi veri kullanım hükümleri uyarınca kaydettiğini ve ticari amaçları doğrultusunda kullandığını belirtmek isteriz.

Ayrıca kimi durumlarda, YouTube'da kayıtlı videoları doğrudan kendi İnternet sayfalarımıza entegre ederiz. Bu entegrasyon işlemi neticesinde YouTube İnternet sayfasındaki içerikler tarayıcı penceresinin bir bölümünde görüntülenir. YouTube videolarının entegre edildiği web sitemizin bir (alt) sayfasını çağırdığınızda, YouTube sunucularıyla bağlantı kurulur ve içerik tarayıcınız aracılığıyla İnternet sayfasında görüntülenir.

YouTube içeriğinin entegrasyonu yalnızca "genişletilmiş veri koruma modunda" gerçekleşir. YouTube bunu kendisi sağlar ve böylece YouTube'un başlangıçta cihazınızda herhangi bir çerez kaydetmemesi mümkün olur. Bununla birlikte, söz konusu sayfaları ziyaret ettiğinizde IP adresi ve gerekirse başka veriler iletilir ve bilhassa da hangi İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir. Ancak, sayfayı çağırmadan önce YouTube veya başka bir Google hizmetinde oturum açmadıysanız veya kalıcı olarak oturum açmadıysanız, bu bilgiler kimliğinizle eşleştirilemez.

Bir Google hizmetinde oturum açtıysanız, entegre edilmiş bir videoyu tıklayarak oynatmaya başladığınız anda YouTube cihazınızdaki genişletilmiş veri koruma modu sayesinde yalnızca kimliğinizi belli etmeyecek veriler içeren çerezleri kaydeder.

Bu çerezlerin kaydedilmesi, ilgili tarayıcı ayarları ve uzantıları kullanılarak önlenebilir.

YouTube veri koruma bilgilerinin adresi ve bağlantısı şöyledir:

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda – Veri koruma beyanı: https://policies.google.com/privacy,

Ayrılmak için: https://adssettings.google.com/authenticated,

9. Web analizi

Google Analytics 

Web sayfalarımızda Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; bundan sonra "Google" denilecek) şirketinin bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanırız. Bu hizmet kapsamında anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri oluşturulur ve çerezler kullanılır. Çerezlerce oluşturulan ve bu web sitesini kullanımınız hakkındaki örn.

1. Tarayıcı türü/sürümü

2. Kullanılan işletim sistemi

3. Yönlendiren URL (öncesinde ziyaret edilen sayfa),

4. Erişim sağlayan bilgisayarın adı (IP adresi)

5. Sunucu talebinin saati

gibi bilgiler ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Google Analytics'i yalnızca IP anonimleştirmeyi etkinleştirerek kullanırız. Kullanıcının IP adresi, Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasının diğer taraf ülkelerinde kısaltılır. Kısaltılmamış IP adresi yalnızca istisnai durumlarda ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. IP adresiniz hiçbir koşulda diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Bilgiler, web sitesi kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve pazar araştırması ile bu web sitesinin ihtiyaçlar temelinde tasarlanması gibi web sitesi ve İnternet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sunmak için kullanılır. Yine bu bilgiler de kanunen gerekli olması veya üçüncü tarafların bu verileri bizim adımıza işlemesi durumunda üçüncü taraflara aktarılabilir.

Tarayıcı yazılımında gerekli ayarları yaparak çerezlerin kurulumunu engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerinin tam kapsamıyla kullanılamayacağını bildirmek isteriz.

Ayrıca bir tarayıcı eklentisi indirip yükleyerek de çerez tarafından oluşturulan web sitesi kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) toplanmasını ve Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Tarayıcı eklentisine alternatif olarak aşağıdaki bağlantıya tıklayarak da özellikle mobil cihazlardaki tarayıcılar için Google Analytics'in veri toplamasını engelleyebilirsiniz:

Çerez ayarları

Kişisel verilerinizin Google Analytics tarafından işlenmesi için rızanızı alırız (çerez ayarları). Bu işlemenin hukuki dayanağı GVKY md. 6 para. 1 a bendidir.

Google Analytics hizmetiyle bağlantılı veri korumasına ilişkin daha fazla bilgiyi Google Analytics Yardım sayfasında bulabilirsiniz (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Kişisel verileriniz 14 ay sonra silinir veya anonim hale getirilir.

10. Ortaklıklar ve satış ortaklığı programları

DoubleClick

Bu İnternet sayfası, Google'ın DoubleClick hizmetinden öğeler içerir. DoubleClick, reklam ajansları ve yayıncılar için özel çevrimiçi pazarlama çözümleri sunan bir Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD) markasıdır. 

Google'ın DoubleClick hizmeti, her gösterim ve ayrıca her tıklama ya da başka tür aktiviteyle birlikte verileri DoubleClick sunucusuna aktarır. Bu veri aktarımlarının her biri tarayıcınız için bir çerez talebini tetikler. Tarayıcı bu isteği kabul ederse, DoubleClick BT sisteminize bir çerez yerleştirir. Çerezin amacı, reklamların görüntülenmesi ve iyileştirilmesidir. Çerez, diğerlerinin yanı sıra bilhassa kullanıcıyla alakalı reklamların gösterilmesi ve reklam kampanyaları hakkında raporların oluşturulması ya da bunların geliştirilmesi için kullanılır. Çerez ayrıca aynı reklamın birden çok kez gösterilmesini engellemeye de yarar. 

DoubleClick, teknik prosedürün yürütülmesi için gerekli olan bir çerez kimliği kullanır. Bu çerez kimliğine örneğin bir reklamın tarayıcıda görüntülenmesi için ihtiyaç duyulur. DoubleClick çerez kimliğini ayrıca tekrar gösterimleri önlemek amacıyla tarayıcıda hangi reklamların görüntülendiğini kaydetmek için de kullanabilir. Çerez kimliği, DoubleClick'in dönüşümleri kaydetmesini de sağlar. 

Bir DoubleClick çerezi herhangi bir kişisel veri içermez. Ancak DoubleClick çerezi, ilave kampanya kimlikleri içerebilir. Bir kampanya kimliği, zaten temas halinde olduğunuz kampanyaları tanımlamak için kullanılır. 

Tarafımızca işletilen ve bir DoubleClick öğesinin entegre edildiği bu İnternet sitesinin münferit sayfalarına erişim sağlandığı her seferinde, BT sisteminizde çalışan İnternet tarayıcısı ilgili DoubleClick öğesi aracılığıyla çevrimiçi reklamcılık ve provizyonların faturalandırılması amacıyla Google'a veri iletilmesine neden olur. Bu teknik prosedür kapsamında Google, provizyon faturalamaları oluşturmak için de kullandığı veriler hakkında bilgi sahibi olur. Bu bağlamda Google diğerlerinin yanı sıra İnternet sayfamızda hangi bağlantılara tıkladığınızı anlayabilir. 

DoubleClick ve İnternet sayfamız tarafından çerez yerleştirilmesini İnternet tarayıcınızdaki ilgili ayarları yaparak dilediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Ayrıca önceden yerleştirilmiş çerezleri de İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zaman silebilirsiniz. 

DoubleClick, İnternet sayfamızın rahat ve kolay bir şekilde kullanılabilmesi için kullanılır. Bunun için GVKY md. 6 para. 1 a bendi uyarınca rızanız alınır. 

Daha fazla bilgiye ve Google DoubleClick'in geçerli veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/de/policies/ adresinden ulaşabilirsiniz.

11. Sosyal medyadaki varlığımız

Şirketimiz sosyal ağlarda ve platformlarda aktif olan müşteriler, ilgililer ve kullanıcılarla zamanında iletişim kurabilmek ve hizmetlerimiz, tekliflerimiz ve güncel konular hakkında bilgi verebilmek için sosyal ağlardan ve/veya platformlardan faydalanır.

Bu ağları ve/veya platformları kullandığınızda verilerinizin Avrupa Birliği dışındaki söz konusu hizmet sağlayıcılar tarafından işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bunun neticesinde kullanıcı olarak sizin için belirli riskler ortaya çıkabilir. Örneğin verileri işlenen taraf olarak haklarınızın uygulanması daha zor hale gelebilir. Verileriniz genellikle pazar araştırması ve reklam amaçları doğrultusunda platformun hizmet sağlayıcısı tarafından işlenir. Kullanım davranışlarınız (söz konusu ağdaki) ve bunun neticesinde ortaya çıkan ilgi alanlarından kullanım profilleri oluşturulabilir. Bu profiller örn. platformların içinde ve dışında ilgi alanlarınıza uygun reklamlar yerleştirmek için kullanılabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesinin genel hukuki dayanağı GVKY md. 6 para. 1 f bendidir. Meşru menfaatlerimiz, kullanıcının etkin bir şekilde bilgilendirilmesine ve sizinle zamanında iletişim kurmamıza dayanır.

Ağ ve/veya platform hizmet sağlayıcıları belirtilen veri işlemeleri için rıza aldığı müddetçe yasal dayanak GVKY md. 7 ile bağlantılı olarak GVKY md. 6 para. 1 a bendidir.

Facebook:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda) kullanımı (gerekirse sayfa ve grupları) kişisel verilerin birlikte işlenmesine ilişkin bir anlaşma temelinde gerçekleşir. Facebook veri koruma beyanını https://www.facebook.com/about/privacy/ sayfasında bulabilirsiniz (Facebook sayfalarına özel veri koruma beyanı için: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Ayrılmak için Facebook ayarlarına şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ve http://www.youronlinechoices.com.

Twitter:

Kısa mesaj hizmeti sunan Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD) platformunda da çevrimiçi varlığımızı sürdürürüz. Twitter veri koruma beyanını şurada bulabilirsiniz: https://twitter.com/de/privacy.

Ayrılmak için gerekli ayarları https://twitter.com/personalization adresinde gerçekleştirebilirsiniz.

Youtube:

Youtube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda) çevrimiçi video platformunu kullanırız. Youtube veri koruma beyanını şurada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

Ayrılmak için gerekli ayarları şurada bulabilirsiniz: https://adssettings.google.com/authenticated.

Veri sahibi / kullanıcı olarak haklarınız

Ağların ve/veya platformların kullanıcısı olarak haklarınızı en etkin bir şekilde hizmetin sağlayıcılarından talep edebilirsiniz. Verilerinize erişebilecek, uygun tedbirler alıp uygulayacak ve bilgi sağlayabilecek olan yalnızca onlardır. Elbette sorularınız ve yardım ihtiyacınız için bize de başvurabilirsiniz.

12. Veri sahibi olarak haklarınız 

12.1 Onay hakkı

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair bizden bir onay talep etme hakkına sahipsiniz. 

12.2 GVKY md. 15 uyarınca bilgi edinme hakkı

Size ilişkin saklanan kişisel veriler hakkında bizden ücretsiz bilgi edinme ve bu verilerin bir kopyasını dilediğiniz zaman alma hakkına sahipsiniz. 

12.3 GVKY md. 16 uyarınca düzeltme hakkı

Size ilişkin hatalı kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca veri sahibi, işleme amaçlarını göz önünde bulundurarak eksik kişisel verilerinin tamamlanmasını talep etme hakkına da sahiptir. 

12.4 GVKY md. 17 uyarınca silme hakkı

Kanunla öngörülen nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması kaydıyla size ilişkin kişisel verileri derhal silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. 

12.5 GVKY md. 18 uyarınca işlemenin kısıtlanması

Kanuni gerekliliklerden birinin karşılanması kaydıyla işlemeyi kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. 

12.6 GVKY md. 20 uyarınca veri taşınabilirliği

Bize sunduğunuz size ilişkin kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, işlemenin GVKY md. 6 para. 1 a bendi veya GVKY md. 9 para. 2 a bendi uyarınca rızaya ya da GVKY md. 6 para. 1 b bendi uyarınca sözleşmeye dayalı olması, işlemenin otomatik prosedürler vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ve kamu yararına olan veya kamu gücüyle bize verilen bir görevin ifası için gerekli olmaması koşuluyla, bu verileri kişisel verileri sunmuş olduğunuz bizim tarafımızdan herhangi bir engel çıkarılmaksızın başka bir sorumlu kişiye aktarma hakkına sahipsiniz. 

Ayrıca, GVKY md. 20 para. 1 uyarınca veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olması ve bunun diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi koşuluyla, kişisel verilerin sorumlu bir kişiden doğrudan başka bir sorumlu kişiye iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. 

12.7 GVKY md. 21 uyarınca itiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, size ilişkin kişisel verilerin GVKY md. 6 para. 1 a bendi (kamu yararına dayalı veri işleme) veya f bendi (çıkarların göz önünde bulundurulmasına dayalı veri işleme) uyarınca işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. 

Bu aynı zamanda GVKY md. 4 no. 4 kapsamında bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. 

İtiraz etmeniz durumunda, çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır gelen veya işlemenin kanuni taleplerin ileri sürülmesine, uygulanmasına veya savunulmasına hizmet ettiğine ilişkin zorlayıcı meşru gerekçeler ortaya koyamazsak, kişisel verilerinizi işlemeyi durdururuz. 

Münferit durumlarda, doğrudan reklam yapma amacıyla kişisel verileri işleriz. Kişisel verilerin bu tür bir reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz edebilirsiniz. Aynısı bu tür doğrudan reklamlarla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Doğrudan reklam amacıyla işlemeye itirazınızı bize iletmeniz durumunda, kişisel verileri artık bu amaç için işlemeyiz. 

12.8 Veri koruma hakkı kapsamındaki rızanın geri çekilmesi

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik rızanızı, gelecekte geçerli olmak üzere dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. 

12.9 Denetim makamına şikayet

Kişisel verileri işlememiz hususunda verilerin korunmasından sorumlu bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. 

13. Kişisel verilerin rutin olarak saklanması, silinmesi ve engellenmesi

Kişisel verilerinizi yalnızca saklama amacına ulaşılması için gerekli olan veya şirketimizin tabi olduğu kanuni hükümlerce şart koşulduğu süre boyunca işler ve saklarız. 

Saklama amacı artık geçerli olmaz veya önceden belirlenmiş bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler kanuni hükümler uyarınca rutin olarak engellenir veya silinir.
 

14. Veri koruma beyanındaki güncelleme ve değişiklikler

Bu veri koruma beyanı hâlihazırda geçerlidir ve en son Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir. 

İnternet sayfalarımız ve tekliflerimizdeki geliştirmeler veya kanuni ya da resmi gereksinimlerdeki değişiklikler dolayısıyla bu veri koruma beyanının güncellenmesi gerekebilir. Güncel veri beyanını dilediğiniz zaman web sitemizdeki www.sita-bauelemente.de/datenschutz.html adresinden inceleyebilir ve yazdırabilirsiniz. 

15. Diğer veri işlemeleri hakkında daha fazla bilgi

Şirket olarak kişisel verileri yalnızca web sayfamızda değil, diğer pek çok süreçte de işleriz. Veri sahibi olarak size bu işleme amaçlarına ilişkin mümkün olan en ayrıntılı bilgileri sağlayabilmek adına bunları burada aşağıdaki işleme faaliyetleri bakımından sizin için derledik ve böylece GVKY md. 12-14 uyarınca yasal bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmiş oluyoruz: 

Burada veya aşağıdaki ayrıntılı veri koruma beyanında bulamadığınız daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, veri koruma görevlimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.